Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản đường ống - Phần 2 - Hình chiếu trục đo - Phần 2

17 tháng 12 2018

7.5. Bán kính và góc của đoạn uốn

Các bán kính và góc uốn phải theo chỉ dẫn trên Hình 7.

Các góc chức năng phải được chỉ dẫn.

CHÚ THÍCH : Các đoạn ống uốn được biểu diễn đơn giản bằng kéo dài đoạn thẳng đến đỉnh. Tuy nhiên các đoạn ống uốn thực được chỉ dẫn chỉ để làm cho rõ ràng. Trong trường hợp này, nếu hình chiếu của đoạn ống uốn là hình elíp thì hình chiếu này có thể được trình bày đơn giản bằng các cung tròn

Hình 7

7.6. Cao độ

Các mức phải được chỉ dẫn theo ISO 129 và TCVN 3745 - 1 (xem Hình 8).

Phần nằm ngang của đường dẫn phải theo hướng của dòng chảy được kết hợp

Hình 8

7.7. Hướng của đường dốc

Hướng của đường dốc được chỉ dẫn bởi tam giác vuông trên dòng chảy, định điểm từ mức cao hơn xuống mức thấp hơn, không có sự thay đổi hướng đồng mức của dòng chảy. Giá trị dốc phải được chỉ dẫn theo phương pháp được chỉ ra trên Hình 9 và trong TCVN 3745 - 1. Tuy nhiên có thể quy định độ dốc theo một mức chuẩn

Hình 9

7.8. Vị trí của đầu mút ống

Khi cần thiết, vị trí của đầu mút ống có thể được quy định bằng chỉ dẫn các tọa độ theo tâm của mặt mút.

7.9. Ghi kích thước tham khảo

Nếu cần thiết các mặt phẳng chiếu phụ có gạch mặt cắt có thể ghi kích thước (xem Hình 10).

Khi cần thiết cho chế tạo và / hoặc do các nguyên nhân kỹ thuật phải chỉ dẫn kích thước kép, một trong hai kích thước phải để trong ngoặc

Hình 10

7.10. Ghi kích thước cho các máy uốn ống

Kích thước được định nghĩa dựa trên cơ sở của hệ thống tham chiếu (điểm gốc) xem Hình 23

8. Kí hiệu sơ đồ

8.1. Quy định chung

Các sơ đồ kí hiệu trên đối với hệ thống đường ống phải theo điều 2 và Phụ lục A và phải được vẽ bằng phương pháp hình chiếu trục đo (xem Hình 11)

Hình 11

8.2. Ví dụ các sơ đồ kí hiệu được vẽ với phương pháp hình chiếu trục đo

8.2.1. Van

Xem ví dụ trong Hình 12 và Hình 13

CHÚ THÍCH : Van khởi động từ chỉ được thể hiện nếu cần thiết xác định vị trí của chúng hoặc loại khởi động từ (trục chính, pittông v.v…)

Nếu muốn biểu diễn một khởi động từ có vị trí song song với một trong các trục tọa độ, không cần ghi kích thước. Sai lệch từ các vị trí như vậy phải được chỉ dẫn (xem Hình 13)

Hình 12

Hình 13

8.2.2. Các chi tiết chuyển đổi (côn)

Kích thước danh nghĩa tương thích phải được chỉ dẫn trên các sơ đồ kí hiệu (xem Hình 14)

Hình 14

8.2.3. Giá đỡ và móc treo

Xem ví dụ trên Hình 15 và Hình 16, xem 6.3 TCVN 3745 - 1

8.2.4. Đường ống cắt ngang

đường ống cắt ngang được chỉ dẫn theo 5.1 trong TCVN 3745 - 1

Nếu cần thiết để chỉ dẫn một ống đi qua đằng sau một ống khác, đường chảy được thể hiện cho đường ống khuất phải là các nét đứt (xem Hình 17). Chiều rộng của mỗi một đường nét đứt không được nhỏ hơn 5 lần chiều rộng của đường liên tục

Hình 17

Xem tiếp: Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản đường ống - Phần 2 - Hình chiếu trục đo - Phần 3

Xem lại: Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản đường ống - Phần 2 - Hình chiếu trục đo - Phần 1