Mục lục CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN KINH TẾ 9.1. Mục đích và ý nghĩa 9.2. Nội dung ph...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 8: MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 8.1. Các yếu tố chính trong nhà ...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CIP VÀ VỆ SINH AN TOÀN 7.1. Hệ thống CIP trong phân xư...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN HƠI − NƯỚC − ĐIỆN − LẠNH 6.1. Tính lượng hơi cho nhà m...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG 5.1. Thiết kế bố trí tổng mặt bằng 5.1...
25
Tháng 11 2019
  Mục lục CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ 4.1. Phân xưởng nấu 4.1.1. ...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG SẢN PHẨM 3.1. Các thông số ban đầu 3.2. ...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 2: CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 2.1. Chỉ tiêu chất lượng...
25
Tháng 11 2019
Mục lục CHƯƠNG 1: LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT CHO NHÀ MÁY BIA XÂY DỰNG 1.1. Ưu điểm ...
25
Tháng 11 2019
  Mục lục MỞ ĐẦU NỘI DUNG THỰC HIỆN BAO GỒM GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÀNH BI...
25
Tháng 11 2019