Bơm cánh quay - Thử nghiệm chấp nhận tính năng thủy lực - Cấp 1 và cấp 2 - Phần 15

08 tháng 12 2018

Phụ lục I

(Tham khảo)

Đánh giá thống kê kết quả đo thử

I.1 Ký hiệu

Trong Phụ lục này sử dụng các ký hiệu, quy định trong Bảng I.1

Bảng I.1 - Giải nghĩa các ký hiệu sử dụng trong phụ lục này

Ký hiệu

Định nghĩa

a, r và a', r'

Tham số thống kê

h

Tỷ số cột áp toàn phần điểm thử nghiệm h =

 

Giá trị trung bình tỷ số cột áp toàn phần

N

Số điểm thử nghiệm trong dải 0,95QG đến 1,05QG

P*

Tỷ số công suất bơm đầu vào điểm thử nghiệm P* =

 

Giá trị trung bình tỷ số công suất bơm

Q*

Tỷ số lưu tốc điểm thử nghiệm Q* =

 

Giá trị trung bình tỷ số lưu tốc

Sq

Sq = å(Q* - *)2

Sh

Sh = å(h - )2

Sp

Sp = å(P* - *)2

Sqh

Sqh = å(Q* - *)(h - )

Sqp

Sqp = å(Q* - *)(P* - *)

CHÚ THÍCH: Các tóm tắt trên cho các điểm đo thử nghiệm trong dải 0,95 đến 1,05 QG

I.2 Cách sử dụng và hiệu lực của Phụ lục

Có thể sử dụng phân tích thống kê đối với hai biến số để ước lượng giá trị trung bình của một biến khi nhận giá trị của biến khác làm cơ sở. Có thể áp dụng phương pháp thống kê riêng biệt trong Phụ lục này nếu sự phân bố các điểm thử nghiệm về các giá trị được công bố, thỏa mãn các yêu cầu xác định.

I.3 Số lượng và phân bố các quan sát

Tối thiểu, phải có chín bộ dữ liệu quan sát (kết quả đo lường thử nghiệm). Kết quả các điểm thử nghiệm phải có phân bố sao chi khi hiệu chỉnh về vận tốc quay hoặc tần số cho trước theo điều 6.1.2, độ sai lệch kết quả đo lưu lượng phải nằm trong khoảng ± 5 % giá trị lưu lượng đã công bố. Trong số các điểm thử nghiệm, ít nhất 03 điểm nằm trong dải lưu lượng + 3 % đến + 5 % và ít nhất 3 điểm nằm trong dải lưu lượng - 3 % đến - 5 %.

Để dễ áp dụng phương pháp thống kê, nên thu thập số điểm thí nghiệm nhiều hơn số điểm thử nghiệm trong vùng ± 5 % dải lưu lượng công bố. Khuyến cáo áp dụng hai mươi điểm thử nghiệm, nếu có thể.

I.4 Ước lượng giá trị trung bình

I.4.1 Giá trị trung bình cột áp toàn phần

Cột áp toàn phần trung bình của bơm tính theo công thức:

Hm =

(I.1)

I.4.2 Giá trị trung bình của công suất đầu vào

Công suất đầu vào trung bình của bơm tính theo công thức:

Pm =

(I.2)

I.4.3 Đánh giá kết quả thử nghiệm

Các tham số thống kê tính theo các biểu thức:

 

(I.3)

 

(I.4)

 

(I.5)

 

(I.6)

CHÚ THÍCH: Biểu thức (I.3) và (I.4) có chứa Sqh và S­qp tương ứng để đảm bảo sẽ thu nhận được các giá trị dương hoặc âm tương thích với độ dốc của đường cong đặc tính thử nghiệm.

Phải lưu ý rằng phân tích thống kê cũng có thể được sử dụng để đánh giá từ các bộ dữ liệu quan sát thu nhận được theo điều I.3 với độ tin cậy 95 % của cột áp toàn phần và công suất đầu vào tại lưu tốc công bố.

 

Phụ lục J

(Tham khảo)

Phiếu dữ liệu thử nghiệm bơm

Dưới đây, hướng dẫn phiếu diễn giải dữ liệu và thể hiện kết quả thử nghiệm bơm, bao gồm các thông tin cơ bản và có thể thay đổi cho phù hợp với loại bơm, ứng dụng và cách tính toán cụ thể.

PHIẾU THỬ NGHIỆM BƠM

Trang…

Loại thử nghiệm…

Người mua hàng

Máy bơm

Kiểu…

Số loạt chế tạo…

Số đặt hàng

Đường kính cửa vào…

Đường kính cửa ra…

Đường kính bánh công tác…

Trị số cam kết

Lưu tốc QG

Vận tốc quay…

Công suất…

Cột áp HG

Hiệu suất…

Cột áp hút dương tối thiểu (NPSH)…

Chất lỏng bơm

Nhiệt độ T…

Áp suất hơi…

Độ nhớt động…

Tỷ trọng…

 

Độ pH…

Động cơ

Nhà chế tạo…

Chứng chỉ thử nghiệm…

Số pha…

Điện áp…

Kiểu…

Công suất…

Vận tốc quay…

Dòng điện…

Phương pháp đo…

 

Lưu tốc

Cột áp cửa vào

Cột áp cửa ra

NPSH

Mômen xoắn

Công suất

Tốc độ quay

Hộp số

Tiêu chuẩn …

Điều kiện thử

Nhiệt độ môi trường…

Áp suất khí quyển…

Hiệu chỉnh cột áp so với mặt tham chiếu…

Cửa vào…

Nhiệt độ chất lỏng thử nghiệm…

Cửa ra…

Kết quả đo

 

Đơn vị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Vận tốc quay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoảng thời gian đo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu tốc

Chỉ số đọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu tốc đo được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cột áp

Chỉ số đọc cột áp cửa ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cột áp cửa ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ số đọc cột áp cửa vào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cột áp cửa vào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(U22 - U12) /2g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Độ chênh vị trí đo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cột áp toàn phần của bơm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U12/2g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NPSH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công suất (mômen)

Công suất đầu ra của bơm Po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện áp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ số đọc oát mét 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ số đọc oát mét 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng các chỉ số oát mét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công suất động cơ điện Pgr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu suất động cơ điện ỗm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ số đọc mômen xoắn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu suất hộp số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công suất ra động cơ điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công suất đầu vào bơm Pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu suất toàn phần ỗgr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu suất máy bơm ỗ­g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị xét tại tốc độ quay xác định

Lưu tốc thể tích Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cột áp toàn phần H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công suất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Ngày/tháng/năm

Trưởng nhóm thử nghiệm

Đại diện các bên mua và chế tạo/bán hàng

Xem lại: Bơm cánh quay - Thử nghiệm chấp nhận tính năng thủy lực - Cấp 1 và cấp 2 - Phần 14

Xem tiếp: Bơm cánh quay - Thử nghiệm chấp nhận tính năng thủy lực - Cấp 1 và cấp 2 - Phần 16