Bơm cánh quay - Thử nghiệm chấp nhận tính năng thủy lực - Cấp 1 và cấp 2 - Phần 16

08 tháng 12 2018

Phụ lục K

(Tham khảo)

Danh mục kiểm tra

Chỉ xem xét các hạng mục trong danh mục hướng dẫn, là đối tượng thỏa thuận kiểm tra giữa các bên mua và bên chế tạo/cung cấp trong hợp đồng, trước khi thử nghiệm:

1) Lựa chọn cấp thử nghiệm (điều 5.1)

2) Cam kết mở rộng

a) Bơm riêng rẽ (không có động cơ) hoặc hợp bộ bơm - động cơ (điều 10.4.3)

b) Bơm có hoặc không có các cấu kiện (điều 5.3.4)

c) Giá trị cam kết (ví dụ như lưu tốc, cột áp toàn phần, công suất cửa vào, hiệu suất, NPSHR,…) đối với một hoặc một vài điểm làm việc (điều 4.1).

3) Câu hỏi giao kèo, như số lượng bơm được thử nghiệm theo nhóm thuộc dãy bơm đồng nhất (điều 5.1.2)

4) Bất kỳ hạng mục khác nào của bơm cần kiểm tra trong quá trình thử (điều 5.2.6)

5) Địa điểm thử nghiệm (điều 5.2.2)

6) Ngày thử nghiệm (điều 5.2.3)

7) Người chịu trách nhiệm khi thử nghiệm không thực hiện tại bệ thử của nhà chế tạo (điều 5.2.4)

8) Lựa chọn phương pháp đo lường (điều 7 đến điều 10)

9) Thiết bị thử nghiệm (điều 5.2.7)

10) Sơ đồ bố trí đối với thử nghiệm đặc tính (điều 5.3.2, điều 5.3.3 và điều 8.2.1) và đối với thử nghiệm sục khí (điều 11.2.3)

11) Đảm bảo điều kiện mồi nước của các bơm tự mồi (điều 5.3.7)

12) Phương pháp dự đoán đặc tính bơm từ kết quả thử nghiệm với nước sạch (điều 5.4.5)

13) Tốc độ quay sai lệch nằm ngoài dải cho phép (điều 5.4.3 và điều 6.1.2)

14) Hàm mũ trong công thức quy đổi NPSHR (điều 6.1.2)

15) Điện áp và tần số sai lệch nằm ngoài phạm vi cho phép (điều 6.1.2);

16) Hệ số sai lệch tại điểm làm việc và các điểm vận hành khác (điều 4.1, điều 6.3 và điều 11.3.3)

17) Tổn thất cửa vào và tổn thất truyền động trong bơm giếng trục đứng (điều 8.2.3, điều 10.4.2)

18) Tổn thất cột áp do ma sát và tại các điểm bất thường ở cửa vào/cửa ra (điều-8.2.4 và Phụ lục C)

19) Tổn thất trên cáp điện (điều 10.4.1)

20) Tổn thất trên hộp số (điều 10.4.4)

21) Phương pháp kiểm tra các điều cam kết về độ sục khí (điều 11.1.2)

22) Chất lỏng được sử dụng trong thử nghiệm đặc tính (điều 4.2) và trong thử nghiệm sục khí (điều 11.2.3)

23) Chi phí thử nghiệm (Phụ lục F).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Cam kết đặc tính kỹ thuật của bơm

4.1 Đối tượng cam kết

4.2 Điều kiện khác về cam kết

5 Thực hiện thử nghiệm

5.1 Đối tượng thử

5.2 Tổ chức thử nghiệm

5.3 Sơ đồ bố trí thử nghiệm

5.4 Điều kiện thử nghiệm

6 Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm

6.1 Quy đổi kết quả thử nghiệm về điều kiện cam kết

6.2 Độ không đảm bảo đo (KĐBĐ)

6.3 Hệ số sai lệch cho phép

6.4 Kiểm chứng các điều cam kết

6.5 Điều chỉnh về đặc tính kĩ thuật công bố

7 Đo lưu lượng

7.1 Phương pháp khối lượng

7.2 Phương pháp thể tích

7.3 Thiết bị đo chênh áp (áp suất vi sai)

7.4 Đập tràn thành mỏng

7.5 Phương pháp đo diện tích vận tốc

7.6 Phương pháp vệt dấu

7.7 Các phương pháp khác

8 Đo cột áp toàn phần của bơm

8.1 Khái quát

8.2 Xác định phân đoạn đo lường

8.3 Đo mức nước

8.4 Đo áp suất

9 Đo vận tốc quay trục máy bơm

10 Đo công suất đầu vào của bơm

10.1 Khái quát

10.2 Đo mômen xoắn trục quay

10.3 Đo công suất điện

10.4 Các trường hợp đặc biệt

11 Thử nghiệm sục khí

11.1 Khái quát

11.2 Lắp đặt thử nghiệm

11.3 Xác định NPSH yêu cầu của bơm

Phụ lục A_(Quy định)_Hệ số sai lệch của máy bơm có công suất truyền động_nhỏ hơn 10 kW

Phụ lục B_(Quy định)_Xác định đường kính bán công tác thu nhỏ

Phụ lục C_(Quy định)_ Tổn thất do ma sát

Phụ lục D_(Tham khảo)_Chuyển đổi về đơn vị đo quốc tế SI

Phụ lục E_(Tham khảo)_Chu kì hiệu chuẩn các thiết bị đo lường thử nghiệm

Phụ lục F_(Tham khảo)_Chi phí thử nghiệm và thử nghiệm lặp lại

Phụ lục G_(Tham khảo)_Biểu đồ hiệu chỉnh đặc tính đối với chất lỏng sệt dính

Phụ lục H_(Tham khảo)_Giảm NPSHR đối với máy bơm chất lỏng hyđrocacbon_và nước

Phụ lục I_(Tham khảo)_Đánh giá thống kê kết quả đo thử

Phụ lục J_(Tham khảo)_Phiếu dữ liệu thử nghiệm bơm

Phụ lục K_(Tham khảo)_Danh mục kiểm tra

Xem lại: Bơm cánh quay - Thử nghiệm chấp nhận tính năng thủy lực - Cấp 1 và cấp 2 - Phần 15

Error
Whoops, looks like something went wrong.