Bơm ly tâm dùng trong công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên - Phần 36

12 tháng 12 2018

[40] ANSI/AWS D1.1/D1.1M, Structural Welding Code- Steel (Mã hàn kết cấu - Thép16)).

[41] ANSI/HI 9.6.7, Effects of Liquid Viscosity on Rô to dynamic (Centrifugal and Vertical) Pump Performance (Ảnh hưởng độ nhớt chất lỏng đến tính năng của bơm rô to động lực (li tâm và đứng)).

[42] ANSI/NACE MR0175, Petroleum and Natural Gas lndustries-Materials for useinH2S-containing Environments in Oil and Gas Production (ISO 15156, Parts 1, 2, 3) (Ngành công nghiệp dầu khí và khí thiên nhiên - Vật liệu để dùng trong môi trường chứa H2S trong sản xuất dầu và khí (ISO 15156, Phần 1, 2, 3)).

[43] API RP 500, API RP500, Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical lnstallationsat Petroleum Facilities Classifiedas Class l, Division l and Division 2 (Quy trình giới thiệu phân loại vị trí để lắp điện tại các thiết bị dầu khí đã được phân loại như Loại 1, phần I và 2).

[44] API RP 686, Machinery lnstallation and lnstallation Design (Lắp đặt máy và thiết kế lắp đặt máy).

[45] API Std 614-08, Lubrication, Shaft-Sealing and Oil-Control Systems and Auxiliaries (Hệ thống bôi trơn, làm kín trục và điều chỉnh dầu và các thiết bị phụ trợ).

[46] API Std 685, Sealless Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical, and Gas lndustry Services (Bơm li tâm dùng trong công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí).

[47] ASTM A48/A48M, Standard Specification for Gray lron Castings (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho gang xám).

[48] ASTM A105/A105M, Standard Specification for Carbon Stee lForgings for Piping Applications (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho việc rèn thép cacbon cho hệ thống đường ống).

[49] ASTM A106/A106M, Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống thép cacbon không mối ni cho làm việc nhiệt độ cao).

[50] ASTM A153/A153M, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on lronand Steel Hardware (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho mạ kẽm (nhúng nóng) trên sắt và thép).

[51] ASTM A182/A182M, Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho bích bắt ống bằng thép không gỉ được rèn hoặc hợp kim được cán, phụ tùng được rèn, và các van và chi tiết cho làm việc nhiệt độ cao).

[52] ASTM A193/A193M, Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High Temperature or High Pressure Service and Other Specia lPurpose Applications (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho bu lông thép hp kim và thép không gỉ ở nhiệt độ cao hoặc áp lực cao và các ứng dụng mục đích đặc biệt khác).

[53] ASTM A194/A194M, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High Pressure or High Temperature Service, or Both (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho các đai ốc cacbon và đai ốc bằng thép hợp kim cho các bu lông làm việc áp lực cao hoặc nhiệt độ cao, hoặc cả hai).

[54] ASTM A216/A216M, Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding, for High-Temperature Service (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho đúc thép, cacbon, phù hợp với hàn nóng chảy, làm việc nhiệt độ cao).

[55] ASTM A240/A240M, Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and strip for Pressure Vessels and for General Applications (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho tấm, dải bằng thép không gỉ cm và crom-niken cho bình áp suất cho các ng dụng chung).

[56] ASTM A266/266M, Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Pressure Vesse lComponents (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho rèn thép cacbon cho bộ phận bình áp suất).

[57] ASTM A276, Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho các thanh và khuôn bằng thép không gỉ).

[58] ASTM A278/A278M, Standard Specification for Gray lron Castings for Pressure-Containing Parts for Temperatures up đến 650°F (350°C) (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho đúc gang xám cho các bộ phận chứa áp ở nhiệt độ lên đến 650 °F(350 °C)).

[59] ASTM A312/A312M, Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho các ống thép không gỉ austenic không mối nối).

[60] ASTM A351/A351M, Standard Specification for Castings, Austenitic, for Pressure-Containing Parts (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho các vật đúc, austenic và các bộ phận chứa áp).

[61] ASTM A352/A352M, Standard Specification for Steel Castings, Ferritic And Martensitic, for Pressure-Containing Parts,Suitable for Low-Temperature Service (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho đúc thép feretic và mactenic, các bộ phận chứa áp, phù hợp làm việc nhiệt độ thấp).

[62] ASTM A 434, Standard specification for steel bars, alloy, hot-wrought or cold-finished, quenchedand tempered (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho các thanh thép, hợp kim, được rèn nóng hoặc gia công tinh nguội, được tôi và ram).

[63] ASTM A 473, Standard specification for stainless steel forgings (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho rèn thép không gỉ).

[64] ASTM A479/A479M, Standard specification for stainless steel bars and shapes for use inboilers and other pressure vessels (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho các thanh và các thanh định hình bằng thép không gỉ được dùng trong các nồi hơi và các bình chịu áp lực khác).

[65] ASTM A487/A487M, Standard specification for steel castings suitable for pressure service (Đặc tính số kỹ thuật tiêu chuẩn cho đúc thép phù hợp vi làm việc có chịu áp lực).

[66] ASTM A516/A516M, Standard specification for pressure vessel plates, carbon steel,formoderate- and lower- temperature service (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho các tấm bình áp lực bằng thép cacbon cho làm việc ở nhiệt độ trung bình và thấp hơn).

[67] ASTM A576, Standard specification for steel bars, carbon, hot-wrought, special quality (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho các thanh thép cacbon được rèn nóng có chất lượng đặc biệt).

[68] ASTM A582/A582M, Standard specification for free-machining stainless steel bars (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho các thanh thép không gỉ dễ gia công cơ khí).

[69] ASTM A696, Standard specification for steel bars, carbon, hot-wrought or cold-finished, special quality, for pressure piping components (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho các thanh thép cacbon được rèn nóng hoặc gia công tinh nguội có chất lượng đặc biệt cho các bộ phận hệ thống đường ống áp lực).

[70] ASTM A743/A473M, Standard specification for castings, iron-chromium, iron-chromium- nickel, corrosion resistant, for general application (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho đúc chống ăn mòn sắt-crôm, sắt-crôm-niken cho ứng dụng chung).

[71] ASTM A790/A790M, Standard specification for seamless and weldedferritic/austenitic stainless steel pipe (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống thép không gỉ ferit/austenic không mối hàn và có mối hàn).

[72] ASTM A890/A890M, Standard specification for castings, iron-chromium-nickel-molybdenum corrosion- resistant, duplex (austenitic/ferritic) for general application (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho đúc chống ăn mòn sắt-crôm-niken-molipden, kép (ferit/austenic) cho ứng dụng chung).

[73] ASTM A995/A995M, Standard Specification for Castings, Austenitic-Ferritic (Duplex) Stainless Steel, for Pressure-Containing Parts (Đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn cho đúc thép không gỉ austenic-feretic (kép) cho các bộ phận chứa áp).

[74] BSR/HI 50.7, Electronic Data Exchange for Pump Data (Bảng thay đổi dữ liệu điện tử cho dữ liệu bơm).

[75] JIG G 3106, Rolled steels for welded structures (Thép cán cho các kết cấu hàn17)).

[76] JIG G 3202, Carbon steel forgings for pressure vessels (Rèn thép cacbon cho bình áp suất).

[77] JIG G 3214, Stainless steel forgings for pressure vessels (Rèn thép không gỉ cho bình áp suất).

[78] JIG G 3456, Carbon steel pipes for high temperature service (ng thép cacbon cho làm việc nhiệt độ cao).

[79] JIG G 3459, Stainless steel pipes (ng thép không gỉ).

[80] JIG G 4051, Carbon steels for machine structuraluse (Thép cacbon sử dụng cho các kết cấu máy).

[81] JIG G 4105, Chromium molybdenum steels (Thép crom molypden).

[82] JIG G 4107, Alloy steel bolting materials for high temperature service (Vật liệu bu lông thép hợp kim cho làm việc nhiệt độ cao).

[83] JIG G 4303, Stainless steel bars (Thanh thép không gỉ).

[84] JIG G 4303, Hot-rolled stainless steel plates, sheets and strip (Tấm, bảng và dải bằng thép không gỉ được cán nóng).

[85] JIG G 4319, Stainless steel blooms and billets for forgings (Phấn và phôi thép không gỉ cho các sản phẩm rèn).

[86] JIG G 5125, Corrosion-resistant cast steels for general applications (Gang chống ăn mòn cho các ứng dụng chung)

[87] JIG G 5501, Grey iron castings (Gang xám).

[88] JIG G 5151, Steel castings for high temperature and high pressure service (Đúc thép cho làm việc nhiệt độ cao và áp lực cao).

[89] NACE Corrosion Engineer's Reference Book (Sách tham khảo của kỹ sư ăn mòn).

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

Phạm vi áp dụng

Tài liệu viện dẫn

Thuật ngữ và định nghĩa

Quy định chung

4.1. Đơn vị chịu trách nhiệm

4.2. Phân loại và ký hiệu

Các yêu cầu

5.1. Đơn vị đo

5.2. Yêu cầu theo luật định

5.3. Yêu cầu

Thiết kế cơ sở

6.1. Quy định chung

6.2. Loại bơm

6.3. Vỏ chịu áp

6.4. Vòi phun và các đầu nối vỏ chịu áp

6.6. Rô to

6.7. Vòng bù mòn và khe hở vận hành

6.8. Cụm làm kín trục cơ khí

6.9. Động lực học

6.10. Các ổ trục và thân ổ trục

6.11. Sự bôi trơn

6.12. Vật liệu

6.13. Tấm nhãn và mũi tên quay

Các phụ kiện

7.1. Bộ dẫn động

7.2. Khớp nối và vỏ bảo vệ

7.3. Tấm đế

7.4. Dụng cụ đo

7.5. Ống dẫn và dụng cụ

7.6. Các dụng cụ chuyên dùng

Kiểm tra, thử nghiệm và chuẩn bị vận chuyển

8.1. Quy định chung

8.2. Kiểm tra

8.3. Thử

8.4. Chuẩn bị cho vận chuyển

Loại bơm cụ thể

9.1. Bơm công xôn một tầng

9.2. Bơm gối trục (Loại BB1, BB2, BB3 và BB5)

9.3. Bơm trục đứng (loại VS1 đến VS7)

Dữ liệu của nhà cung cấp

10.1. Quy định chung

10.2. Các đề xuất

10.3. Dữ liệu hợp đồng

Phụ lục A (tham khảo) Tốc độ đặc trung và tốc độ hút đặc trưng

Phụ lục B (quy định) Sơ đồ hệ thống bôi trơn và nước làm mát

Phụ lục C (quy định) Tua bin phục hồi năng lượng thủy lực

Phụ lục D (quy định) Các tấm đế tiêu chuẩn

Phụ lục E (tham khảo) Danh mục kiểm tra của người kiểm tra

Phụ lục F (quy định) Tiêu chí cho việc thiết kế đường ống

Phụ lục G (tham khảo) Hướng dẫn lựa chọn loại vật liệu

Phụ lục H (quy định) Các vật liệu và đặc tính kỹ thuật của vật liệu cho bộ phận bơm

Phụ lục l (quy định) Phân tích bên

Phụ lục J (quy định) Xác định độ mất cân bằng dư

Phụ lục K (tham khảo) Độ cứng của trục và tuổi thọ của hệ thống ống lót

Phụ lục L (tham khảo) Các yêu cầu về dữ liệu và bản vẽ của nhà cung cấp

Phụ lục M (tham khảo) Tóm tắt dữ liệu thử nghiệm

Phụ lục N (tham khảo) Tờ dữ liệu bơm và thay đổi dữ liệu điện tử

Thư mục tài liệu tham khảo

Xem lại: Bơm ly tâm dùng trong công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên - Phần 35