PHỤ LỤC B (Tham khảo) XÁC ĐỊNH CÁC ĐƯỜNG CONG TẢI TRỌNG VÀ ĐỘ MỎI CỦA VÁCH BỂ Hình...
15
Tháng 12 2018
9.4 . Kiểm tra bằng mắt Quy trình kiểm tra bằng mắt phải được tiến hành theo EN 970 để kiểm...
15
Tháng 12 2018
9. Kiểm tra 9.1. Trình độ của nhân viên thử không phá hủy Nhân viên thử không phá hủy phả...
15
Tháng 12 2018
6.3.8. Dung sai theo phương đứng 6.2.8.1. Bể bằng thép Độ sai lệch tối đa giữa điểm trê...
15
Tháng 12 2018
5.8. Các chi tiết khác 5.8.1. Neo giữ bể Các vấn đề sau phải được xem xét khi thiết kế ne...
15
Tháng 12 2018
5.3.1.3.4. Mái vòm được gia cố tăng cứng Kết cấu của mái vòm được gia cố tăng cứng phải được t...
15
Tháng 12 2018
5.2.2.3.2. Ổn định dưới tác dụng của tải trọng tĩnh Phải chứng minh được rằng hiện tượng phá h...
15
Tháng 12 2018
5.2.2. Bể vách 5.2.2.1. Yêu cầu chung Vách phải được làm bằng tấm kim loại, chiều dày tối...
15
Tháng 12 2018
5.2.1.1.2. Các tấm ở giữa đáy bể Chiều dày tối thiểu của tấm đáy bể (không bao gồm phần bổ sun...
15
Tháng 12 2018
4.4.2. Giấy chứng nhận Các vật liệu có nhiệt độ kim loại thiết kế dưới 0 °C phải có giấy chứng...
15
Tháng 12 2018