Chai chứa khí - Van chai chứa khí với bộ điều áp bên trong - Yêu cầu kỹ thuật và thử kiểu - Phần 3

07 tháng 12 2018

5.17. Tính chống cháy

5.17.1. Oxy

VIPR dùng cho oxy và các khí khác có thể oxy hóa lớn hơn không khí [xem TCVN 6550 (ISO 10156)] không được bắt cháy hoặc có hư hỏng do lưu hóa bên trong khi được thử tăng áp oxy.

Khi trong quá trình nạp các hỗn hợp khí có chứa oxy (ngay cả hỗn hợp khí có thể oxy hóa kém hơn không khí), sẽ có khả năng oxy áp suất cao tiếp xúc với vật liệu này, do đó khách hàng phải quy định một cách phù hợp.

Thử nghiệm về sự bắt cháy được mô tả ở 6.16.

5.17.2. Axetylen

Van chai có bộ điều áp tích hợp (VIPR) dùng cho axetylen phải vượt qua thử nghiệm phân hủy axetylen được mô tả trong Phụ lục A của ISO 7291:1999 với ống được nối với lỗ nạp và với bất cứ van một chiều nào được mở.

5.18. Yêu cầu đối với VIPR có các cơ cấu đo lưu lượng

Yêu cầu của cơ cấu đo lưu lượng được trong EN 13918. Cấp chính xác phải do nhà sản xuất quy định.

5.19. Yêu cầu về kết cấu

5.19.1. Làm sạch

VIPR phải được cung cấp ở trạng thái sạch để đáp ứng các yêu cầu làm việc theo dự định. Các chất bôi trơn phải phù hợp với 5.19.2. Các mức làm sạch để làm việc với oxy được quy định trong ISO 15001.

5.19.2. Chất bôi trơn

Nếu các chất bôi trơn được sử dụng có khả năng tiếp xúc với khí thì chúng phải tương thích với công việc tiếp xúc với khí và các vật liệu của kết cấu trong phạm vi áp suất và nhiệt độ quy định.

5.19.3. Tính toàn vẹn của cụm van

VIPR phải được cấu tạo và lắp ráp sao cho không thể tháo VIPR hoặc các bộ phận cấu thành của nó ra một cách vô ý trong sử dụng bình thường.

Thử nghiệm về các momen xoắn tháo lỏng được cho trong 6.13. Các momen xoắn được cho trong tài liệu yêu cầu từ nhà sản xuất (xem 6.2).

5.20. Cơ cấu vận hành van

Cơ cấu vận hành van phải được thiết kế để cho phép đóng kín van sau khi phơi trong ngọn lửa. Phương pháp thử độ chịu lửa được trong 6.18

6. Phương pháp thử

6.1. Quy định chung

6.1.1. Điều kiện

Trước khi đưa VIPR vào sử dụng, chúng phải được thử mẫu đầu tiên (nguyên mẫu). Thử mẫu đầu tiên có hiệu lực đối với một họ van đã cho có cùng một kết cấu cơ bản.

Các thay đổi về đầu nối không yêu cầu phải có thêm thử nghiệm mẫu đầu tiên.

Các thay đổi về các bộ phận bên trong vì lý do tính tương thích của khí/vật liệu (ví dụ như vòng chữ O, vòng bít, màng chắn, trục, chất bôi trơn) tạo ra một phương án kiểu trong họ đã cho của VIPR.

Các phương án kiểu yêu cầu phải có sự lặp lại các phần có liên quan của thử kiểu.

Các thay đổi về các kích thước thiết kế cơ bản của các bộ phận hoặc các thay đổi của vật liệu thân van tạo thành một họ mới và yêu cầu phải có thử kiểu đầy đủ.

Không được đưa vào sử dụng bình thường các VIPR hoặc các bộ phận của chúng đã được sử dụng trong chương trình thử nghiệm.

6.1.2. Điều kiện môi trường

Trừ khi có quy định khác, các thử nghiệm được thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh.

6.1.3. Khi thử

Thực hiện các thử nghiệm với không khí hoặc nitơ sạch, khô, không có dầu. Trong mọi trường hợp, phải thực hiện các thử nghiệm với khí khô có độ ẩm lớn nhất tương đương với điểm sương -40 oC ở áp suất khí quyển.

Khi một VIPR được thử với khí khác với khí được dự định sử dụng, cần có sự chuyển đổi các lưu lượng như đã chỉ dẫn ở Bảng 2.

6.1.4. Điều kiện chuẩn

Các lưu lượng phải được hiệu chỉnh về 23oC và 101,3 kPa.

Bảng 2 - Các hệ số chuyển đổi

Khí thử a

Hệ số đối với

Không khí

O2

N2

Ar

H2

CO­2

N2O

He

Xe

C2H2

C3H8

Không khí

1

0,950

1,02

0,851

0,81

0,81

0,81

2,695

0,47

1,05

0,800

Nitơ

0,983

0,930

1

0,837

3,75

0,79

0,79

2,65

0,46

1,03

0,784

a Lưu lượng của khí dự định sử dụng = Lưu lượng khí thử x hệ số chuyển đổi

6.2. Tài liệu

Nhà sản xuất phải cung cấp cho cơ quan thử nghiệm các tài liệu sau:

- Một bộ bản vẽ gồm có bản vẽ bố trí chung, danh mục các chi tiết, điều kiện kỹ thuật của vật liệu và các bản vẽ chi tiết bao gồm cả các momen xoắn cho lắp ráp và chi tiết vẽ các bộ phận bít kín/khóa có ren; một phương án kiểu bất kỳ trong họ đã cho phải được nhận biết rõ ràng;

- Mô tả VIPR và phương pháp vận hành;

- Thông tin về lĩnh vực áp dụng của VIPR (khí và các hỗn hợp khí, áp suất, sử dụng có hoặc không có cơ cấu bảo vệ van, v.v…); phải chỉ dẫn rõ ràng các khí và hỗn hợp khí có thể được sử dụng với mỗi phương án kiểu.

- Các chứng chỉ về tính tương thích của vật liệu theo yêu cầu.

6.3. Số lượng các mẫu thử

Cần có ít nhất là tám van mẫu thử (mười đối với một VIPR có lưu lượng kế):

- Một mẫu thử cho thử độ bền cơ.

- Một mẫu thử cho thử nghiệm an toàn.

- Hai mẫu thử cho thử độ bền cơ của lưu lượng kế.

- Một mẫu thử cho thử tính năng, đặc tính về chức năng và vận hành van an toàn.

- Hai mẫu thử cho thử van an toàn, các momen tháo lỏng và sức chịu lửa.

- Ba mẫu thử cho thử độ kín và độ bền lâu,

Ngoài ra cần có các mẫu thử sau:

- Ba mẫu thử cho thử nghiệm bắt cháy (trong trường hợp các van dùng cho các chai chứa oxy).

- Ba mẫu thử cho thử nghiệm phân hủy axetylen (trong trường hợp các van dùng cho các chai chứa axetylen).

- Ba mẫu thử cho thử va đập nếu cần.

6.4. Trình tự thử

Các thử nghiệm phải được thực hiện phù hợp với lịch trình được cho trong bảng 3.

Bảng 3 - Trình tự thử

Trình tự thử

Thử nghiệm

Điều số

Điều kiện của van thử

Nhiệt độ thử, oC

Số lượng van mẫu

Các mẫu van thử

1

Thử độ bền cơ (ngăn áp suất cao)

6.5

Như đã được chấp nhận

20 ± 5

1

1

2

Thử độ bền cơ (ngăn áp suất thấp)

6.5

Như đã được chấp nhận từ trình tự 1

20 ± 5

1

1

3

Duy từ áp suất của phía áp suất thấp của bộ điều áp

6.8

Như đã được chấp nhận

20 ± 5

2

1

4

Độ bền cơ lưu lượng kế

6.9

Như đã được chấp nhận

20 ± 5

9 đến 10

1

5

Đặc tính của lưu lượng và áp suất

6.6

Như đã được chấp nhận

20 ± 5

3

1

6

Độ chính xác của VIPR có lưu lượng kế

6.10

Như đã được chấp nhận

20 ± 5

3

1

7

Độ chính xác của VIPR có lưu lượng kế và các lỗ định cỡ cố định

6.11

Như đã được chấp nhận

20 ± 5

3

1

8

Van an toàn áp suất

6.7

Một mẫu như đã được chấp nhận từ trình tự 5

20 ± 5

3 đến 5

1

9

Độ kín

6.12

Như đã được chấp nhận

20 ± 5

6 đến 8

3

10

Độ kín

6.12

Từ trình tự thứ 9 được hòa giá ở 65oC trong 5 ngày

20 ± 5

6 đến 8

3

11

Độ bền lâu của cơ cấu ngắt chính

6.14

Như đã được chấp nhận từ trình tự 10

20 ± 5

6 đến 8

3

12

Độ bền lâu của van một chiều

6.15

Như đã được chấp nhận từ trình tự 11

20 ± 5

6 đến 8

3

13

Độ kín

6.12

Như đã được chấp nhận từ trình tự 12

20 ± 5

6 đến 8

3

14

Độ kín

6.12

Như đã được chấp nhận từ trình tự 13

65 ± 5

6 đến 8

3

15

Độ kín

6.12

Như đã được chấp nhận từ trình tự 14

-20 ± 5

6 đến 8

3

16

Momen xoắn vận hành và tháo lỏng

6.13

Như đã được chấp nhận từ trình tự 8

20 ± 5

4

1

17

Sức chịu lửa

6.18

Như đã được chấp nhận (nếu thích hợp)

800 đến 1000

5

1

18

Bắt cháy

6.16

Như đã được chấp nhận (nếu thích hợp)

20 ± 5

-

3

19

Phân hủy axetylen

6.17

Như đã được chấp nhận (nếu thích hợp)

20 ± 5

-

3

20

Thử va đập

-

Như đã được chấp nhận

20 ± 5

-

3

6.5. Phương pháp thử đối với độ bền cơ

6.5.1. Tất cả các thử nghiệm phải được thực hiện trên một mẫu thử.

6.5.2. Đối với một VIPR có áp suất điều chỉnh được, bảo đảm rằng cơ cấu điều chỉnh áp suất ở vị trí tại đó van của bộ điều áp được đóng kín.

Đối với một VIPR được chỉnh đặt trước, nút kín đầu ra.

6.5.3. Tăng áp suất thủy lực cho phía áp suất cao của VIPR như đã chỉ dẫn trong 5.16.1 trong thời gian 2 min.

Đối với thử nghiệm này, thay thế áp kế áp suất cao, nếu được lắp, bằng một nút bít kín.

6.5.4. Tăng áp cho ngăn áp suất thấp của VIPR như đã chỉ dẫn trong 5.16.1 trong thời gian 2 min.

Đối với thử nghiệm này, thay thế màng chắn, van an toàn và áp kế áp suất thấp, nếu được lắp, bằng các nút bít kín.

6.6. Phương pháp thử đối với đặc tính lưu lượng và áp suất của các bộ điều chỉnh không có các cơ cấu đo lưu lượng.

6.6.1. Số lượng các mẫu thử

Tất cả các thử nghiệm phải được thực hiện trên một mẫu thử.

Xem tiếp: Chai chứa khí - Van chai chứa khí với bộ điều áp bên trong - Yêu cầu kỹ thuật và thử kiểu - Phần 4

Error
Whoops, looks like something went wrong.