Chai chứa khí - Van chai chứa khí với bộ điều áp bên trong - Yêu cầu kỹ thuật và thử kiểu - Phần 4

07 tháng 12 2018

6.6.2. Phương pháp thử đối với lưu lượng xả tiêu chuẩn Q1 và áp suất định mức đầu ra p2

Ví dụ về băng thử yêu cầu cho thử nghiệm này được giới thiệu trên Hình 1. Băng thử nên có kết cấu sao cho có thể điều chỉnh các áp suất đầu vào và đầu ra một cách riêng biệt. Thiết bị có thể được vận hành bằng điều khiển từ xa.

Nguồn cung cấp khí cho áp suất làm việc pw và áp suất thử đầu vào p3 nên có đủ dung lượng cho các thử nghiệm.

Tất cả các đường ống của thiết bị có áp suất cùng với van điều chỉnh lưu lượng nên có khả năng lưu lượng lớn hơn so với VIPR được thử. VIPR có thể được cung cấp từ một xylanh giảm chấn.

Thực hiện thử nghiệm ở lưu lượng xả tiêu chuẩn Q1 và áp suất đầu ra p2 do nhà sản xuất đưa ra.

Với van điều chỉnh lưu lượng được đóng kín, tác động một áp suất đầu vào p3. Chỉnh đặt áp suất đầu ra đến p2. Mở dần dần van điều chỉnh lưu lượng tới khi đạt được lưu lượng xả tiêu chuẩn Q1. Nếu áp suất đầu ra đã giảm xuống, điều chỉnh lại áp suất này tới giá trị p2 trên một VIPR được chỉnh đặt trước.

6.6.3. Phương pháp thử đối với đặc tính lưu lượng

6.6.3.1. Quy định chung

Đường cong lưu lượng chỉ ra sự thay đổi của áp suất đầu ra gây ra bởi sự thay đổi của lưu lượng từ trên không (0) đến toàn lưu lượng ở một áp suất đầu vào không đổi. Các đường cong khác nhau thu được ở các áp suất đầu vào khác nhau (xem các Hình 3 và Hình 4).

6.6.3.2. Van chai có bộ điều áp tích hợp (VIPR) điều chỉnh được

Ghi lại đặc tính lưu lượng trong các điều kiện ban đầu sau:

a) Khởi động với áp suất thử đầu vào p3, áp suất đầu ra p2 và lưu lượng xả tiêu chuẩn Q1, đóng kín van điều chỉnh lưu lượng và ghi lại áp suất đóng p4 sau 60s;

b) Khởi động với áp suất đầu vào pw, áp suất đầu ra p2 và lưu lượng xả tiêu chuẩn Q1, đóng kín van điều chỉnh lưu lượng và ghi lại áp suất đóng p4 sau 60s;

c) Khởi động với áp suất thử đầu vào p3, áp suất đầu ra p và lưu lượng xả lớn nhất Qmax, đóng kín van điều chỉnh lưu lượng và ghi lại áp suất đóng p4 max sau 60 s;

Vẽ đồ thị các giá trị lưu lượng và áp suất như chỉ dẫn trên Hình 3.

CHÚ THÍCH: Các giá trị lưu lượng và áp suất đo được với áp suất đầu ra tăng (do sự giảm lưu lượng) có thể tạo ra một đường cong ở các áp suất cao hơn do tính trễ.

Kết quả của thử nghiệm phải được ghi lại trong báo cáo thử.

6.6.3.3. Van chai có bộ điều áp tích hợp (VIPR) được chỉnh đặt trước

Ghi lại đặc tính lưu lượng khi sử dụng quy trình được mô tả trong 6.6.3.2 trong các điều kiện sau:

a) Khởi động ở áp suất đóng p, được tạo thành do áp suất thử đầu vào, p3, và lưu lượng xả tiêu chuẩn Q1;

b) Khởi động ở áp suất đóng p, được tạo thành do áp suất định mức đầu vào, pw và lưu lượng xả tiêu chuẩn Q1;

CHÚ THÍCH 1: Áp suất đóng thu được sẽ phụ thuộc vào đặc tính áp suất của các bộ điều áp (tăng hoặc giảm).

Vẽ đồ thị các giá trị của lưu lượng và áp suất như đã chỉ ra trên Hình 4.

CHÚ THÍCH 2: Hình 4 giới thiệu đặc tuyến lưu lượng điển hình đối với VIPR được chỉnh đặt trước với đặc tính áp suất tăng trong đó một áp suất đầu vào tăng có xu hướng duy trì van của bộ điều áp ở vị trí đóng kín.

6.6.4. Phương pháp thử đối với hệ số tăng áp lúc đóng R

Phương pháp thử này không áp dụng cho các VIPR có cơ cấu đo lưu lượng.

Sử dụng thiết bị thử được chỉ dẫn trên Hình 1. Điều chỉnh VIPR thử về các điều kiện tiêu chuẩn ban đầu, áp suất đầu vào p3, áp suất đầu ra p2 và lưu lượng xả tiêu chuẩn Q1. Dừng xả bằng cách đóng kín van điều chỉnh lưu lượng. Dụng cụ chỉ bảo trên áp kế áp suất thấp sẽ di chuyển tới giá trị cao hơn và ổn định. Ghi lại áp suất đóng p4 sau 60 s và từ đó xác định giá trị R bằng biểu thức

6.6.5. Phương pháp thử đối với hệ số không đều i

Phương pháp thử này không áp dụng cho các VIPR có các cơ cấu đo lưu lượng.

Sử dụng thiết bị thử được chỉ dẫn trên Hình 2. Để xác định hệ số không đều i và hiệu chỉnh sự vận hành cơ khí, vẽ đường cong (xem các Hình 5 và Hình 6). Đường cong chỉ ra sự thay đổi của áp suất đầu ra như là một hàm số của áp suất đầu vào.

Trang bị cho VIPR thử hai dụng cụ đo được hiệu chuẩn hoặc thiết bị ghi. Điều chỉnh lưu lượng xả cao VIPR bằng van điều chỉnh lưu lượng và đo lưu lượng này bằng lưu lượng kế. Với áp suất đầu vào p­w, vận hành cơ cấu điều chỉnh áp suất (nếu được lắp) trên bộ điều áp thử và van điều chỉnh lưu lượng để thu được lưu lượng xả tiêu chuẩn Q1, ở áp suất đầu ra p­2, có tính đến sự hiệu chỉnh được cho trong Bảng 2. Đối với VIPR được chỉnh đặt trước, thử nghiệm được bắt đầu ở áp suất đầu vào pw với van điều chỉnh lưu lượng của thiết bị thử được điều chỉnh sao cho VIPR cung cấp lưu lượng xả tiêu chuẩn của nó Q1.

Ghi lại các giá trị của các áp suất đầu vào và đầu ra trong khi áp suất đầu vào thay đổi trong phạm vi pw đến p3. Phải bảo đảm rằng có đủ khí trong nguồn cung cấp khí để hoàn thành thử nghiệm trong một kỳ.

Trong thử nghiệm này nên có một đường cong trơn, đều, tăng lên tới mức tối đa (xem Hình 5) hoặc giảm (xem Hình 6).

Áp suất p5 đối với hệ số không đều i là giá trị cao nhất hoăc thấp nhất của áp suất đầu ra trong quá trình thử trong đó áp suất đầu vào thay đổi từ pw đến p3. Xác định giá trị của hệ số i bằng biểu thức:

CHỈ DẪN

 1. Bộ điều áp phụ
 2. Nguồn cung cấp khí
 3. Xylanh giảm chấn
 4. Các dụng cụ đo được hiệu chuẩn
 5. Mẫu thử
 6. Cơ cấu điều chỉnh áp suất
 7. Van điều chỉnh lưu lượng của băng thử
 8. Lưu lượng kế
 9. Nhiệt kế

a Tối đa 1m

Hình 1 - Ví dụ và lắp đặt thiết bị để đo lưu lượng xả lớn nhất, Qmax­

CHỈ DẪN

 1. Chai chứa khí phụ
 2. Chai chứa khí đầu tiên
 3. Các dụng cụ đo được hiệu chuẩn
 4. Mẫu thử
 5. Cơ cấu điều chỉnh áp suất
 6. Van điều chỉnh lưu lượng của băng thử
 7. Nhiệt kế
 8. Lưu lượng kế

a Tối đa 1m

Hình 2 - Ví dụ về lắp đặt thiết bị để xác định đặc trưng áp suất

CHỈ DẪN

X Lưu lượng

Y Áp suất đầu ra

a Áp suất đầu vào pw

b Áp suất đầu vào p3

Xem tiếp: Chai chứa khí - Van chai chứa khí với bộ điều áp bên trong - Yêu cầu kỹ thuật và thử kiểu - Phần 5

Error
Whoops, looks like something went wrong.