Công trình thủy lơi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm - Phần 6

13 tháng 12 2018

PHỤ LỤC C

(Tham khảo)

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ KHẢO NGHIỆM MÁY BƠM

Hình C.5 - Đo cột áp máy bơm hướng trục đặt ngang dùng áp kế có mặt cắt lối vào 1-1 là mặt thoáng bề hút

CHÚ THÍCH:

Yêu cầu lỗ đo áp có d từ 3 mm đến 6 mm hay d = 0,8D; L = 2,5.d; r < d/4

Hình C.6 - Bố trí lỗ đo áp

CHÚ DẪN:

  1. a) là đo lưu lượng bằng lưu kế điện tử trường trên ống xả đặt ngang và đứng;
  2. b) là chi tiết lưỡi đo lưu lượng bằng máng;
  3. c) là yêu cầu phần dẫn dòng khi đo lưu lượng bằng máng tràn.

Hình C.7 – Sơ đồ vị trí đặt lưu lượng kế điện từ trường trên ống xả và sơ đồ bố trí lưu lượng bằng máng tràn

Xem lại: Công trình thủy lơi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm - Phần 5