Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 13

21 tháng 11 2018

Bảng B.4 - Hệ số đối với giá trị thực tế của bơm trục ngang

Họ bơm

No

Hệ số của lực

Hệ số của mômen

1

0,85

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 1

2

0,85

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 1

3

1

1

4A

0,30

SM (-500 N.m) x 0,35

4B

0,72

SM (-500 N.m) x 0,84

5A

0,40

0,30

5B

1

1

6

1

1

7A

1

1

7B

1

0,75

7C

1

0,50

Bảng B.5 - Hệ số đối với giá trị thực tế của bơm trục đứng

Họ bơm

No

Hệ số ca lực

Hệ số của momen

10A1)

0,3

0,3

10B1)

0,6

0,6

11A

0,1

0,1

11B

0,2

0,2

12A

0,375

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 0,5

12B

0,75

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 1

13A

0,262

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 0,35

13B

0,525

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 0,7

14A

0,375

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 0,5

14B

0,75

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 1

15A

0,262

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 0,35

15B

0,525

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 0,7

16A

0,5

0,5

16B

1

1

17A

0,375

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 0,5

17B

0,75

My, Mz, Mx (-500 N.m) x 1

1) Các hệ số được cho đối với áp suất làm việc lớn nhất 20 bar. Đối với nhiều áp suất thấp hơn đòi hỏi phải có kết cấu nhẹ thì các hệ số phải được giảm đi theo tỷ lệ thuận với áp suất với một giới hạn nhỏ nhất là 0,2. Đây là trường hợp của các bơm có tốc độ riêng rất cao (ví dụ, bơm kiểu cánh quạt).

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 12

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp 1 - Phần 14