Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 16

21 tháng 11 2018

Phụ lục F

(Tham khảo)

Các ví dụ về bố trí vòng bít

Các hình vẽ sau chỉ ra nguyên tắc bố trí các vòng bít và không quy định chi tiết về kết cấu của các vòng bít này.

F.1 Vòng bít mềm 2) (P)

F.2 Vòng bít cơ khí đơn 2) (S)

Các vòng bít này có thể là loại:

a) Thường không được cân bằng (U) (như trên hình vẽ) hoặc được cân bằng (B) hoặc hộp xếp (Z).

b) Có hoặc không có sự tuần hoàn hoặc phun vào các bề mặt được bít kín;

c) Có hoặc không có ống lót đệm.

F.3 Nhiều vòng bít cơ khí 2 )(D)

Mỗi một hoặc cả hai các vòng bít này có thể là loại không được cân bằng (như trên hình vẽ ) hoặc được cân bằng.

F.4 Bố trí tôi (Q) đối với vòng bít mềm, vòng bít cơ khí đơn và nhiều vòng bít cơ khí 1)

 

Phụ lục G

(Tham khảo)

Bố trí đường ống cho vòng bít

Các hình vẽ sau chỉ ra nguyên tắc bố trí đường ống cho các vòng bít và không quy định chi tiết về kết cấu của đường ống này.

G.1 Các kiểu vòng bít theo đường ống cơ bản

Bố trí cơ bản

Áp dụng cho

Mã ký hiệu

Hình vẽ

Mô tả

Vòng bít mềm

P

Vòng bít cơ khí đơn

S

Nhiều vòng bít cơ khí

D

Tôi

 

Q

00

 

Không có đường ống không có sự tuần hoàn

X

X

 

 

01

Không có đường ống tuần hoàn bên trong

X

X

 

 

02

 

Chất lỏng tuần hoàn từ đầu ra của bơm đến khoang vòng bít (có sự trở về bên trong)

X

X

 

 

03

 

Chất lỏng tuần hoàn từ đầu ra của bơm đến khoang vòng bít và trở về đầu vào của bơm

X

X

 

 

04

 

Chất lỏng tuần hoàn qua xyclon (có sự trở về bên trong, ống dẫn có tạp chất tới đầu vào của bơm

X

X

 

 

05

 

Chất lỏng tuần hoàn qua xyclon, ống dẫn tạp chất tới rãnh thoát

X

X

 

 

06

 

Chất lỏng tuần hoàn bằng thiết bị bơm từ khoang vòng bít qua bộ trao đổi nhiệt trở về khoang vòng bít

 

X

 

 

07

 

Chất lỏng tuần hoàn bên trong tới vòng bít và trở về đường vào của bơm

X

X

 

 

08

 

Chất lỏng từ một nguồn bên ngoài

a) Tới khoang vòng bít với dòng chảy vào bơm

b) Để tôi

X

X

X

X

09

 

Chất lỏng bên ngoài (ví dụ, chất lỏng phun, chất lỏng đệm) tới khoang vòng bít/tôi, đi ra một hệ thống bên ngoài

X

X

X

X

10

 

Chất lỏng chắn hoặc tôi được cung cấp bởi két chất lỏng có áp, tuần hoàn bằng thiết bị xi phông nhiệt hoặc thiết bị bơm

 

 

X

X

11

 

Chất lỏng chắn hoặc tôi được cung cấp két chất lỏng có áp, tuần hoàn bằng thiết bị xiphông nhiệt hoặc thiết bị bơm

 

 

X

X

12

 

Chất lỏng chắn được cung cấp bởi két chất lỏng tăng áp, tuần hoàn bởi thiết bị xi phông nhiệt hoặc thiết bị bơm, két chất lỏng được tăng áp bởi đầu ra của bơm qua thiết bị tăng áp (ví dụ, thùng có màng chắn)

 

 

X

 

13

 

Chất lỏng chắn hoặc chất lỏng tôi được cung cấp từ két chất lỏng có áp

X

 

 

X

 1) Phía bên trái của các hình vẽ chỉ ra phía bơm, phía bên phải có các hình vẽ là phía khí quyển

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 15

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp 1 - Phần 17