Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 18

21 tháng 11 2018

G.4 Các ví dụ về ký hiệu

Ví dụ

No

Hình vẽ

Ký hiệu                                    Giải thích

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I - Phần 17

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp 1 - Phần 19