Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 11

27 tháng 11 2018

Bảng B.5 – Giá trị cơ sở của lực và momen cho các bơm trục ngang và bơm trục đứng

Họ bơm

Hệ số/giá trị

No

Lực

Momen

1A

0,35

0,35

1B

0,7

0,7

2

0,4

0,4

3

1

1

4A

0,35

0,35

4B

0,6

0,6

5A

0,3

(SM - 500N.m) x 0,35

5B

0,6

(SM - 500N.m) x 0,70

6A

0,4

0,3

6B

1

1

Bảng B.6 – Hệ số đối với giá trị thực của bơm trục đứng

Họ bơm

Hệ số/giá trị

No

Lực

Moment

10Aa

0,3

0,3

10Ba

0,6

0,6

11A

0,1

0,1

11B

0,2

0,2

12A

0,375

MyMzMx (-500 N · m) x 0,5

12B

0,75

MyMzMx (-500 N · m) x 1

13A

0,262

MyMzMx (-500 N · m) x 0,35

13B

0,525

MyMzMx (-500 N · m) x 0,7

14A

0,375

MyMzMx  (-500 N · m) x 0,5

14B

0,75

MyMzMx (-500 N · m) x 1

15A

0,262

MyMzMx (-500 N · m) x 0,35

15B

0,525

MyMzMx (-500 N · m) x 0,7

16A

0,5

0,5

16B

1

1

17A

0,375

MyMzMx (-500 N · m) x 0,5

17B

0.75

MyMzMx (-500 N · m) x 1

a Các hệ số được cho đối với áp suất làm việc lớn nhất 20 bar. Đối với nhiều áp suất thấp hơn, đặc trưng cho kết cấu nhẹ thì phải hệ số phải được giảm đi theo tỷ lệ thuận với áp suất, với giới hạn nhỏ nhất là 0,2. Đây là trường hợp của các bơm có tốc độ riêng biệt cao (ví dụ: bơm cánh quạt).

B.4. Khả năng để tăng các giá trị cơ sở

B.4.1. Yêu cầu chung

Nếu hệ thống đường ống yêu cầu thì có thể cho phép người sử dụng tăng các giá trị cơ sở để dễ dàng cho việc thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống.

B.4.2. Bơm trục ngang

Hai loại khả năng nên được xem xét đối với các bơm trục ngang là:

a) Các tấm đế được gia cường, đây là trách nhiệm của nhà sản xuất/nhà cung cấp;

b) Điều chỉnh lắp đặt, đây là trách nhiệm của người sử dụng

- Bơm ở vị trí dừng có hoặc không điều chỉnh lại độ đồng trục (thẳng hàng);

- Chất tải sơ bộ.

B.4.3. Bơm trục đứng

Đối với các bơm trục đứng, chỉ có các họ 12B, 14B, 15B, 16B và 17B có thể tận dụng được các khả năng bổ sung này. Các khả năng sau được loại trừ:

- Dừng bơm, có hoặc không điều chỉnh lại độ đồng trục (thẳng hàng);

- Các tấm đế được gia cường hoặc đổ vữa xi măng;

Chỉ áp dụng các khả năng sau:

- Chất tải sơ bộ cho đường ống;

- Sử dụng công thức gia trọng hoặc bù;

- Kết hợp của hai khả năng trên.

Không áp dụng sự chất tải sơ bộ cho họ bơm 16B.

Nếu áp dụng các khả năng bổ sung này, nên có sự thỏa thuận trước giữa khách hàng và nhà sản xuất/nhà cung cấp.

B.4.4. Công thức gia trọng hoặc bù

Khi các tải trọng tác dụng không đạt được các giá trị lớn nhất cho phép thì một trong các tải trọng này có thể vượt quá giới hạn bình thường với điều kiện là các điều kiện bổ sung sau được thỏa mãn:

- Bất cứ thành phần nào của một lực hoặc một momen phải được giới hạn tới 1,4 lần giá trị lớn nhất cho phép;

- Các lực và momen thực tế tác dụng trên mỗi mặt bích được điều chỉnh bởi công thức:

Trong đó tổng các tải trọng S|F| và S|F| là các tổng số học cho mỗi mặt bích (vào và ra) cho cả hai giá trị thực và giá trị lớn nhất cho phép mà không tính đến dấu đại số của chúng, tại mức của bơm (mặt bích vào + mặt bích ra).

B.4.5. Ảnh hưởng của vật liệu và nhiệt độ

Khi không có bất cứ chỉ thị nào của đồng hồ đo, tất cả các giá trị của lực và momen được cho đối với vật liệu cơ bản của họ bơm như đã chỉ ra trong Bảng B.1 và B.2, đối với nhiệt độ cơ sở là 20°C.

Vượt quá nhiệt độ này và đối với các vật liệu khác, các giá trị nên được hiệu chỉnh theo hàm số của tỷ số giữa các môđun đàn hồi của chúng như sau:

Trong đó

E20,b là môđun đàn hồi của vật liệu cơ bản ở 20°C;

Et,m là môđun đàn hồi của vật liệu được chọn ở nhiệt độ bơm t.

Sự biến đổi của môđun đàn hồi như hàm số của nhiệt độ được cho đối với một số vật liệu thông thường trên Hình B.1

Hình B.1 – Sự biến đổi của môdun đàn hồi E như một hàm số của nhiệt độ

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 10

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 12