Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 13

27 tháng 11 2018

PHỤ LỤC C

(Quy định)

THƯ HỎI ĐẶT HÀNG, BẢN ĐỀ NGHỊ, ĐƠN ĐẶT HÀNG

C.1. Thư hỏi đặt hàng

Thư hỏi đặt hàng bao gồm tờ dữ liệu với các thông tin kỹ thuật được chỉ dẫn bằng các vùng tô màu xám.

C.2. Bản đề nghị

Bản đề nghị phải bao gồm các thông tin kỹ thuật sau:

- Tờ dữ liệu có đầy đủ các thông tin được chỉ dẫn bằng (x);

- Bản vẽ biên hình sơ bộ;

- Bản vẽ mặt cắt điển hình;

- Đường đặc tính.

C.3. Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng phải bao gồm các thông tin kỹ thuật sau:

- Tờ dữ liệu có đầy đủ thông tin;

- Tài liệu yêu cầu.

 

PHỤ LỤC D

(Quy định)

TÀI LIỆU SAU ĐƠN ĐẶT HÀNG

C.1. Phải cung cấp cho khách hàng số lượng yêu cầu của các bản tài liệu đã được chứng nhận sau tại thời điểm thỏa thuận.

Bất cứ phương thức hoặc dạng tài liệu đặc biệt nào cũng phải được thỏa thuận.

C.2. Thông thường tài liệu gồm có

- Tờ dữ liệu

- Bản vẽ biên hình có kích thước;

- Sách hướng dẫn bao gồm thông tin về lắp đặt, đưa vào vận hành (chuẩn bị cho lần khởi động đầu tiên), vận hành, dừng máy, bảo dưỡng (kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa) bao gồm các bản vẽ mặt cắt ngang với danh mục các chi tiết, các dung sai cho vận hành, … và nếu cần thiết là hướng dẫn đặc biệt về các điều kiện vận hành riêng.

- Đường đặc tính.

- Danh mục các chi tiết dự phòng.

C.3. Tài liệu phải được nhận dạng rõ ràng bởi:

- Số của điều khoản;

- Số của đơn đặt hàng, và

- Số của nhà sản xuất/nhà cung cấp cho đơn hàng.

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 12

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 14