Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 16

27 tháng 11 2018

 

 

PHỤ LỤC G

(Tham khảo)

CÁC VÍ DỤ VỀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU VIỆN DẪN TỪ PHỤ LỤC E VÀ PHỤ LỤC F

Ví dụ No

Hình vẽ

Ký hiệu

Giải thích

1

 

P1.01

Vòng bít mềm – P1

Bố trí cơ bản 01

2

 

S1.08

Vòng bít cơ khí đơn – S1

Bố trí cơ bản 08

3

 

S1.08-12.32.11.41

Vòng bít cơ khí đơn – S1

Bố trí cơ bản 08

Van điều chỉnh bằng tay – 12

Bộ lọc lưới – 32

Van ngắt – 11

Dụng cụ chỉ báo áp suất – 41

4

 

D1.10 – 11.64(63.44)11

Vòng bít cơ khí kép – D1

Bố trí cơ bản 10

Van cách ly (tùy chọn) – 11

Thùng chứa – 64

Bộ trao đổi nhiệt (bên trong) – 63

Dụng cụ chỉ báo mức (bên trong) – 44

Van ngắt (tùy chọn) -11

5

 

S1.02-21Q3.13-64(44)11

Vòng bít cơ khí đơn – S1

Bố trí cơ bản 02

Vòi phun – 21

Tôi – Q3

Bố trí cơ bản 13

Thùng chứa – 64

Dụng cụ chỉ báo mức (bên trong)-44

Van ngắt – 11

6

 

S1.06-11.63.41.11

Vòng bít cơ khí đơn – S1

Bố trí cơ bản 06

Van ngắt tùy chọn – 11

Bộ trao đổi nhiệt – 63

Dụng cụ chỉ báo áp suất – 41

Van ngắt (tùy chọn) – 11

7

S2.08-11.42.41.21

Vòng bít cơ khí đơn – S1

Bố trí cơ bản 08

Dụng cụ chỉ báo nhiệt độ – 42

Dụng cụ chỉ báo áp suất – 41

Vòi phun – 21

8

 

S1.06-11.63.11Q3.09-11-21

Vòng bít cơ khí đơn – S1

Bố trí cơ bản 06

Van ngắt (tùy chọn) – 11

Bộ làm mát – 63

Van ngắt – 11

Tôi – Q3

Bố trí cơ bản 09

Van ngắt (tùy chọn) – 11

Vòi phun - 21

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 15

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm -Cấp II - Phần 17