Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 7

27 tháng 11 2018

PHỤ LỤC A

(Quy định)

BƠM LY TÂM – TỜ DỮ LIỆU

Α.1. Yêu cầu chung

Nếu có đề nghị hoặc yêu cầu một tờ dữ liệu thì tờ dữ liệu sau của bơm ly tâm phục vụ cho:

- Khách hàng để tìm hiểu, đặt hàng và ký kết hợp đồng, và

- Nhà sản xuất/nhà cung cấp để bỏ thầu và chế tạo.

Đặc tính kỹ thuật của các bộ phận phù hợp với tiêu chuẩn này.

Để mở rộng hơn không gian cho viết hoặc đánh máy, tờ dữ liệu có thể được mở rộng và tách ra thành hai trang, nhưng việc đánh số đường trong mỗi trường hợp phải phù hợp với tờ dữ liệu tiêu chuẩn.

Α.2. Hướng dẫn để điền vào tờ dữ liệu

Thông tin yêu cầu phải được chỉ ra bằng dấu gạch chéo (x) trong cột thích hợp .

Các vùng tô màu xám được khách hàng điền vào để hỏi đặt hàng.

Các cột để trống có thể được dùng để chỉ ra thông tin yêu cầu và cũng dùng cho các dấu xem xét lại chỉ ra thông tin đã được đưa vào hoặc được xem xét lại;

Để dễ dàng cho việc truyền đạt thông tin trong một hàng và vị trí của cột định dùng, cần sử dụng chú dẫn sau:

a) Đối với 3 cột

 

 

Cột 1

 

Cột 2

 

Cột 3

 

29

X

 

X

 

X

 

29

Ví dụ: Đường 29/2

Đường No/Cột No

b) Đối với 2 cột

 

 

Cột 1

 

Cột 2

 

55

X

 

X

 

55

c) Đối với 1 cột

 

 

Cột 1

 

7

X

 

7

VÍ DỤ: Đường 7

Đường No

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 6

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 8