Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 8

27 tháng 11 2018

PHỤ LỤC B

(Tham khảo)

NGOẠI LỰC VÀ MOMEN TRÊN CÁC ỐNG NỐI

B.1. Yêu cầu chung

Các lực và momen tác dụng trên các mặt bích của bơm do các tải trọng của ống có thể gây ra độ không đồng trục (không thẳng hàng) giữa trục bơm và trục của bộ dẫn động, biến dạng và sự quá ứng suất của vỏ bơm hoặc sự quá ứng suất của các bu lông kẹp chặt giữa bơm và tấm đế.

Phụ lục này cung cấp cho các nhà sản xuất/nhà cung cấp, nhà thầu lắp đặt và người sử dụng bơm một phương pháp đơn giản để kiểm tra bảo đảm rằng các tải trọng được truyền cho bơm bởi đường ống vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được. Phương pháp này được thực hiện bằng các so sánh.

- Các tải trọng (các lực và momen) do người thiết kế đường ống tính toán, với

- Các giá trị lớn nhất cho phép trên các mặt bích như đã cho trong Phụ lục này đối với các họ bơm khác nhau, là một hàm số của cỡ kích thước của chúng và các điều kiện lắp đặt.

CHÚ THÍCH: phương pháp này là một phần của kết quả nghiên cứu và thử nghiệm do EUROPUMP (Ủy ban Châu Âu của các nhà sản xuất bơm) thực hiện cùng với sự trợ giúp của các chuyên gia về đường ống. Toàn bộ kết quả đã được xuất bản thành một báo cáo của CEN (xem Thư mục tài liệu tham khảo [12]). Các hệ số được cho trong Bảng B.5 đối với các họ bơm 1A, 1B đã được lựa chọn để đưa ra các giá trị của lực và momen gần bằng các giá trị cho trong báo cáo của CEN. Số hiệu của họ có thể khác so với báo cáo của CEN.

B.2. Định nghĩa của các họ bơm

Một số nào đó của các họ bơm đã định nghĩa phù hợp với hình dạng của bơm và của các điều kiện vận hành được sử dụng thường xuyên nhất. Các đặc tính của họ bơm được nêu trong Bảng B.1 đối với các bơm trục ngang và Bảng B.1 đối với các trục ngang và Bảng B2 đối với các bơm trục đứng.

Nếu các bơm nào đó không có đặc tính được nêu trong các bảng này thì nhà sản xuất/nhà cung cấp có thể xem chúng tương tự như một trong các họ bơm mà họ đã lựa chọn hoặc có sự thỏa thuận riêng giữa khách hàng và nhà sản xuất/nhà cung cấp cho mỗi trường hợp cụ thể.

B.3. Giá trị cho phép của lực và momen

B.3.1. Các lực và momen lớn nhất cho phép đối với mỗi họ bơm được xác lập bằng các áp dụng các hệ số thích hợp cho các giá trị cơ sở được xem là thích hợp nhất cho mỗi họ bơm.

B.3.2. Các giá trị cơ sở cho trong Bảng B.3 áp dụng được cho từng các mặt bích của bơm theo quy ước về dấu của ba trục đi qua mặt bích.

Bảng B.1 – Đặc tính của họ bơm trục ngang

Số của họ

Hình vẽ chung

Đường kính danh nghĩa (DN) của mặt bích (max)

Vật liệu

1A

 

200

Gang

1B

200

Thép

2

>200

≤500

Gang

3

 

200

Thép đúc

4A

 

200

Gang

4B

200

Thép đúc

5A

 

150

Gang

5B

150

Thép đúc

6A

 

600

Gang

6B

450

Thép đúc

Bảng B.2 – Đặc tính của họ bơm trục đứng

Số của họ

Hình vẽ chung

Đường kính danh nghĩa (DN) của mặt bích (max)

Vật liệu

10 Aa,b

 

 

50 đến 600

Gang

10 Ba,b

Thép đúc

11Aa

 

50 đến 60

Gang

11Ba

Thép đúc

12Aa

 

 

Gang

12Ba

40 đến 350

Thép đúc

13Aa

 

 

 

Gang

13Ba

40 đến 350

Thép đúc

14Aa

 

40 đến 350

Gang

14Ba

Thép đúc

15Aa

 

40 đến 350

Gang

15Ba

Thép đúc

 

16A

 

 

40 đến 150

Gang

16B

40 đến 200

Thép đúc

17A

 

40 đến 150

Gang

17B

40 đến 200

Thép đúc

a Các giá trị cho phép của lực và momen đối với các họ 10 đến 15 trong Bảng B.3 và Bảng B.6 chỉ có hiệu lực khi khoảng cách giữa đường tâm của các mặt bích trên đó có tác dụng của các tải trọng nằm trong các giới hạn được chỉ ra dưới đây.

a) Mặt bích ở trên thiết bị hoặc mặt phẳng cố định

b) Mặt bích ở dưới thiết bị hoặc mặt phẳng cố định

b Đối với các họ 10A và 10B, các giá trị đã cho đối với các lực và momen dựa trên giả thiết rằng ống khuỷu xả liên khối với giá đỡ bộ dẫn động, giá đỡ này được dùm làm bệ đỡ cho toàn bộ thiết bị bơm. Trong trường hợp bộ phận này có kết cấu tách biệt (hai hoặc nhiều phần cấu thành), các giá trị cho trong Bảng B.6 phải chia cho 2.

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 7

Xem tiếp: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II - Phần 9