Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp III - Phần 8

27 tháng 11 2018

PHỤ LỤC E

(tham khảo)

BỐ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG CHO CÁC VÒNG BÍT

Hình vẽ sau chỉ ra nguyên tắc bố trí đường ống cho các vòng bít và không quy định chi tiết về kết cấu của đường ống này.

E.1. Kiểu vòng bít theo đường ống cơ bản

Bố trí cơ bản

Áp dụng cho

Mã ký hiệu

Hình vẽ

Mô tả

Vòng bít mềm

P

Vòng bít cơ khí đơn

S

Nhiều vòng bít cơ khí

D

Tôi

Q

00

 

Không có đường ống, không có sự tuần hoàn

x

x

 

 

01

Không có đường ống, tuần hoàn bên trong

x

x

 

 

02

 

Chất lỏng tuần hoàn từ đầu ra của bơm đến khoang vòng bít (có sự trở về bên trong)

x

x

 

 

03

 

Chất lỏng tuần hoàn từ đầu ra của bơm đến khoang vòng bít và trở về đầu vào của bơm

x

x

 

 

07

 

Chất lỏng tuần hoàn bên trong đến khoang vòng bít và trở về đầu vào của bơm

x

x

 

 

08

 

Chất lỏng từ một nguồn bên ngoài

a) Đến khoang vòng bít với lưu lượng vào bơm

b) Để tôi

x

x

x

x

E.2. Ví dụ về ký hiệu

Ví dụ số

Hình vẽ

Ký hiệu

Giải thích

1

   

2

   

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Thiết kế
  5. Vật liệu
  6. Kiểm tra và thử nghiệm ở phân xưởng
  7. Chuẩn bị cho gửi hàng đi

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục C

Phụ lục D

Phụ lục E

Xem lại: Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp III - Phần 7

Error
Whoops, looks like something went wrong.