Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo ISO 7-1 - Phần 2

19 tháng 12 2018

5 Vật liệu

5.1 Vật liệu đầu nối

5.1.1 Gang dẻo

Gang dẻo dùng làm đầu nối (ngoài ra xem 5.1.2) thoả mãn các yêu cầu của ISO 5922. Cấp của vật liệu sử dụng phải được lựa chọn từ các cấp sau tuỳ thuộc vào kết cấu được lựa chọn (xem 6.1):

Cấp W400-05 hoặc W350-04 đối với đầu nối lõi trắng; Cấp W350-10 hoặc B300-06 đối với đầu nối lõi đen.

5.1.2 Kim loại đen khác

Cho phép dùng vật liệu sắt bất kỳ có đặc tính hoá học tối thiểu tương đương với cấp của gang dẻo nêu trong 5.1.1 để làm đầu nối không lớn hơn cỡ 3/8 của kiểu thẳng, nhưng trừ kiểu U.

5.2 Lớp phủ kẽm nhúng nóng

Tại những vị trí yêu cầu bảo vệ bằng lớp phủ kẽm thì lớp phủ kẽm phải được thực hiện bằng quy trình nhúng nóng và phải thoả mãn các yêu cầu sau.

CHÚ THÍCH 4: Đối với đầu nối được chế tạo bằng vật liệu sắt khác, (xem 5.1.2) việc lựa chọn lớp phủ kẽm có thể được quy định theo thoả thuận với khách hàng.

5.2.1 Thành phần hoá học của lớp phủ kẽm

Thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong lớp phủ kẽm hoàn thiện không được vượt quá giá trị lớn nhất sau:

Al 0,1 % ;

Sb 0,01 % ;

As 0,02 % ;

Bi 0,01 % ;

Cd 0,01 % ;

Cu 0,1 % ;

Pb 1,6 %; trong một số trường hợp nhất định: 1,8 % ;

Sn 0,1 %

Xem lại: Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo ISO 7-1 - Phần 1

Xem tiếp: Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo ISO 7-1 - Phần 3