Hệ khí nén dùng cho ngành chế tạo máy - Van một chiều - Phương pháp thử

27 tháng 11 2018

TCVN 4947:1989

HỆ KHÍ NÉN DÙNG CHO NGÀNH CHẾ TẠO MÁY- VAN MỘT CHIỀU - PHƯƠNG PHÁP THỬ

System pneumatic for machine technology - Valves chech - Testing methods

 

Lời nói đầu

TCVN 4947:1989 phù hợp hoàn toàn với ST SEV 3942:1989;

TCVN 4947:1989 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

HỆ KHÍ NÉN DÙNG CHO NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - VAN MỘT CHIỀU - PHƯƠNG PHÁP THỬ

System pneumatic for machine technology - Valves chech - Testing methods

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các van một chiều làm việc ở áp suất danh nghĩa (Pdn) đến 1,0MPa, dùng cho các thiết bị dẫn động bằng khí nén.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các van một chiều trong hệ thống phanh hãm của phương tiện giao thông.

1. Quy định chung

Các thông số cần kiểm tra bổ sung cho TCVN, được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1

Chỉ tiêu

Thử về đặc tính

Thử chu kỳ

Nghiệm thu

Áp suất mở

+

+

Khả năng thoát

+

+

CHÚ THÍCH:      Dấu “+” - Cần tiến hành thử nghiệm.

                        Dấu “–” - Không cần tiến hành thử nghiệm.

2. Chuẩn bị thử nghiệm

2.1. Độ bẩn của khí nén trong thử nghiệm theo tiêu chuẩn cần phù hợp với các quy định hiện hành.

2.2. Kiểm tra độ bẩn của khí nén không ít hơn sau mỗi 1500 giờ kể từ khi giá thử bắt đầu làm việc hoặc theo định kỳ 6 tháng một lần.

3. Phương tiện đo

Sai số đo cho phép đối với các thông số đo phải phù hợp với Bảng 2.

Bảng 2

Loại thử nghiệm

Độ chính xác cho phép

Áp suất
%

Lưu lượng
%

Nhiệt độ
oC

Thời gian
%

Thử điển hình và thử định kỳ

± 1,5

± 5,0

± 1,0

± 2,5

Thử nghiệm thu

± 4,0

± 10,0

± 2,0

± 5,0

4. Tiến hành thử nghiệm

4.1. Kiểm tra độ bền bằng cách đóng kín ống xả, dẫn khí nén có áp suất thử vào ống hút của van.

4.2. Kiểm tra chạy thử bằng cách kiểm tra áp suất mở van và sự rò khí qua van đóng.

4.3. Độ kín kiểm tra ở áp suất tối thiểu và áp suất định mức tại đầu vào của van khi đầu ra đóng kín.

4.4. Độ rò khí qua van đóng kín được kiểm tra với áp suất ở đầu vào là 0,1Pdn và Pdn.

4.5. Áp suất mở van và khả năng thoát Kt được kiểm tra đồng thời bằng cách dẫn không khí qua van một chiều ra ngoài. Khi lưu lượng khí bằng Kt, áp suất ở cửa vào của van không được vượt quá áp lực mở van.

4.6. Thử nghiệm kiểm tra tuổi thọ ở áp suất danh nghĩa theo các bước với thời gian không vượt quá 30 % tuổi thọ. Sau mỗi bước cần kiểm tra độ rò rỉ khí.

5. Kết quả thử nghiệm

Đánh giá về kết quả thử nghiệm được tiến hành theo TCVN.

 

Tài liệu tham khảo

- ST.SEV 3274:1981: Ống dẫn khí nén - Yêu cầu chung về an toàn

- ST.SEV 3941:1982: Van đảo chiều - Yêu cầu kỹ thuật.

Error
Whoops, looks like something went wrong.