Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà - Phần 1: Quy định chung - Phần 1

17 tháng 12 2018

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10098-1:2013

ISO 21003-1:2008

HỆ THỐNG ỐNG NHIỀU LỚP DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH TRONG CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings – Part 1: General

 

Lời nói đầu

TCVN 10098-1:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 21003-1:2008.

TCVN 10098-1:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống, van dùng để vận chuyển chất lỏng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10098 (ISO 21003), Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà, gồm các phần sau:

- TCVN 10098-1:2013 (ISO 21003-1:2008), Phần 1: Quy định chung;

- TCVN 10098-2:2013 (ISO 21003-2:2008/Amd.1:2011), Phần 2: Ống;

- TCVN 10098-3:2013 (ISO 21003-3:2008), Phần 3: Phụ tùng;

- TCVN 10098-5:2013 (ISO 21003-5:2008), Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống;

- TCVN 10098-7:2013 (ISO/TS 21003-7:2008/Amd.1:2010), Phần 7: Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp.

 

HỆ THỐNG ỐNG NHIỀU LỚP DÙNG ĐỂ DẪN NƯỚC NÓNG VÀ NƯỚC LẠNH TRONG CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings – Part 1: General

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung cho hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà, để vận chuyển nước sinh hoạt hoặc nước không dành cho sinh hoạt (hệ thống trong nhà) và dùng cho các hệ thống gia nhiệt, dưới áp suất và nhiệt độ thiết kế phù hợp với loại ứng dụng (xem Bảng 1).

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10098 (ISO 21003) là bộ tiêu chuẩn sản phẩm viện dẫn (xem 3.4.3). Tiêu chuẩn này áp dụng được cho ống nhiều lớp, phụ tùng, mối nối của ống nhiều lớp với phụ tùng, cũng như các mối nối với các chi tiết bằng vật liệu chất dẻo khác hoặc bằng vật liệu không phải là chất dẻo, sử dụng để dẫn nước nóng và nước lạnh. Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp với tất cả các phần khác của bộ tiêu chuẩn TCVN 10098 (ISO 21003).

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10098 (ISO 21003) chỉ áp dụng cho ống nhiều lớp với lớp bên trong làm bằng chất dẻo.

Tiêu chuẩn này bao gồm một khoảng các điều kiện vận hành (loại ứng dụng) và áp suất thiết kế. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các giá trị của nhiệt độ thiết kế, T, nhiệt độ thiết kế lớn nhất, Tmax và nhiệt độ sự cố, Tmal vượt quá các giá trị cho trong Bảng 1.

CHÚ THÍCH 1: Người mua hoặc người có trách nhiệm phải đưa ra các lựa chọn thích hợp từ các yêu cầu này, có tính đến các yêu cầu riêng của họ và các quy định của quốc gia cũng như các thực hành hoặc quy phạm lắp đặt tương ứng bất kỳ.

Các vật liệu polyme được sử dụng cho lớp thiết kế chịu ứng suất gồm có: polybutylen (PB), polyetylen bền với nhiệt độ nâng cao (PE-RT), polyetylen được khâu mạch (PE-X), polypropylen (PP) và poly (vinyl clorua) clo hóa (PVC-C).

PE-X được sử dụng phải khâu mạch và phải tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn sản phẩm viện dẫn tương ứng (ISO 15875).

CHÚ THÍCH 2: Đối với mục đích của tiêu chuẩn này, polyetylen khâu mạch (PE-X) cũng như chất kết dính được coi là vật liệu nhiệt dẻo.

Ống thành đặc có các lớp ngoài mỏng (được sử dụng như lớp bảo vệ hoặc lớp bọc) không thuộc đối tượng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10098 (ISO 21003) nhưng được quy định trong TCVN 10097-2 (ISO 15874-2), ISO 15875-2 và ISO 15876-2. Độ dày tổng cộng của các lớp ngoài này bao gồm cả độ dày của lớp kết dính, phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,4 mm.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 10097-1 (ISO 15874-1), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 1: Quy định chung.

TCVN 10097-2 (ISO 15874-2), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 2: Ống.

TCVN 10097-3 (ISO 15874-3), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 3: Phụ tùng.

TCVN 10097-5 (ISO 15874-5), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polypropylen (PP) – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống.

TCVN 10098-2 (ISO 21003-2), Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà – Phần 2: Ống.

TCVN 10098-3 (ISO 21003-3), Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà – Phần 3: Phụ tùng.

TCVN 10098-5 (ISO 21003-5), Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống.

TCVN 10098-7 (ISO/TS 21003-7), Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà – Phần 7: Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp.

ISO 3, Preferred numbers – Series of preferred numbers (Số ưu tiên – Dãy số ưu tiên).

ISO 472, Plastics – Vocabulary (Chất dẻo – Từ vựng).

ISO 1043-3, Plastics – Symbols and abbreviated terms – Part 1: Basic polymers and their special characteristics (Chất dẻo – Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt – Phần 1: Polyme cơ sở và đặc tính đặc biệt của chúng).

ISO 15875-1, Placstics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Part 1: General (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polyetylen khâu mạch (PE-X) – Phần 1: Quy định chung).

ISO 15875-2, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Part 2: Pipes (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polyetylen khâu mạch (PE-X) – Phần 2: Ống)

ISO 15875-3, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Part 3: Fittings (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polyetylen khâu mạch (PE-X) – Phần 3: Phụ tùng)

ISO 15875-5, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Part 5: Fitness for purpose of the system (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polyetylen khâu mạch (PE-X) – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống)

ISO 15876-1, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polybutylene (PB) – Part 1: General (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh Polybutylene (PB) – Phần 1: Quy định chung).

ISO 15876-2, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polybutylene (PB) – Part 2: Pipes (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh Polybutylene (PB) – Phần 2: Ống).

ISO 15876-3, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polybutylene (PB) – Part 3: Fittings (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh Polybutylene (PB) – Phần 3: Phụ tùng).

ISO 15876-5, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polybutylene (PB) – Part 5: Fitness for purpose of the system (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh Polybutylene (PB) – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống).

ISO 15877-1, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) – Part 1: General (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh Poly (vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) – Phần 1: Quy định chung).

ISO 15877-2, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) – Part 2: Pipes (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Poly (vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) – Phần 2: Ống).

ISO 15877-3, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) – Part 3: Fittings (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh Poly (vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) – Phần 3: Phụ tùng).

ISO 15877-5, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) – Part 5: Fitness for purpose of the system (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Poly (vinyl clorua) clo hóa (PVC-C) – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống).

ISO 22391-1, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polythylene of raised temperature resistance (PE-RT) – Part 1: General (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh Polyetylen bền với nhiệt độ nâng cao (PE-RT) – Phần 1: Quy định chung).

ISO 22391-2, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polythylene of raised temperature resistance (PE-RT) – Part 2: Pipes (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polyetylen bền với nhiệt độ nâng cao (PE-RT) – Phần 2: Ống).

ISO 22391-3, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polythylene of raised temperature resistance (PE-RT) – Part 3: Fittings (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polyetylen bền với nhiệt độ nâng cao (PE-RT) – Phần 3: Phụ tùng).

ISO 22391-5, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polythylene of raised temperature resistance (PE-RT) – Part 5: Fitness for purpose of the system (Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh – Polyetylen bền với nhiệt độ nâng cao (PE-RT) – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống).

3. Thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu và thuật ngữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được nêu trong ISO 3, ISO 472 và các thuật ngữ, định nghĩa sau đây.

3.1. Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến kết cấu

3.1.1. Ống nhiều lớp (multilayer pipe)

Ống bao gồm nhiều lớp thiết kế chịu ứng suất khác nhau.

3.1.2. Ống M nhiều lớp (multilayer M-pipe)

Ống bao gồm nhiều các lớp thiết kế chịu ứng suất bằng polyme và một hoặc nhiều lớp thiết kế chịu ứng suất bằng kim loại (ví dụ PE-Xb/Al/PE-Xb hoặc PE-RT/Al/PE-Xb).

CHÚ THÍCH: Độ dày thành ống gồm ít nhất 60 % vật liệu polyme.

3.1.3. Ống P nhiều lớp (multilayer P-pipe)

Ống bao gồm nhiều hơn một lớp thiết kế chịu ứng suất bằng polyme (Ví dụ PVC-C/PE-Xb hoặc PE-Xb/EVOH/PE-Xb).

CHÚ THÍCH: Ống bao gồm một lớp thiết kế chịu ứng suất bằng polyme và một lớp bên ngoài bằng polyme, không phải là lớp thiết kế chịu ứng suất, được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm viện dẫn thích hợp (xem Phụ lục A).

3.1.4. Lớp bên trong (inner layer)

Lớp tiếp xúc với chất lỏng được vận chuyển.

3.1.5. Lớp bên ngoài (outer layer)

Lớp tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

3.1.6. Lớp giữa (embedded layer)

Lớp nằm giữa lớp bên ngoài và lớp bên trong.

3.1.7. Lớp ứng dụng (application layer)

Lớp có tính chất đặc trưng được liên thông với các điều kiện sử dụng của ống.

3.2. Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến hình học

3.2.1. Đường kính danh nghĩa (nominal diameter)

dn

Đường kính ngoài quy định, được ấn định cho một kích thước danh nghĩa (DN/OD hoặc DN/ID), tính bằng milimét.

3.2.2. Đường kính ngoài (outside diameter)

dn

Đường kính ngoài được đo qua mặt cắt ngang tại điểm bất kỳ của ống hoặc đầu không nong của một phụ tùng, được làm tròn lên đến 0,1 mm gần nhất.

3.2.3. Đường kính trong (inside diameter)

di

Đường kính trong được đo qua mặt cắt ngang tại điểm bất kỳ của ống, được làm tròn lên đến 0,1 mm gần nhất.

3.2.4. Độ dày thành (wall thickness)

e

Độ dày thành được đo tại điểm bất kỳ quanh chu vi của một chi tiết, được làm tròn lên đến 0,1 mm gần nhất.

3.2.5. Độ dày thành nhỏ nhất (minimum wall thickness)

emin

Giá trị nhỏ nhất của độ dày thành được đo tại điểm bất kỳ quanh chu vi của một chi tiết, được làm tròn lên đến 0,1 mm gần nhất.

3.2.6. Tỉ số kích thước chuẩn của lớp kim loại (metal layer standard dimension ratio)

SDRm

Đường kính ngoài của lớp kim loại của ống chia cho độ dày thành của lớp kim loại.

3.2.7. Tỉ số kích thước chuẩn của lớp polyme (polymeric layer standard dimension ratio)

SDRp

Đường kính ngoài của lớp polyme của ống chia cho độ dày thành của lớp polyme.

Xem tiếp: Hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà - Phần 1: Quy định chung - Phần 2