Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế - Phần 2

15 tháng 12 2018

5 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ nhóm I

5.1 Tổng mặt bằng

5.1.1 Tuỳ thuộc vào dung tích chứa, kho DM&SPDM nhóm I được phân cấp theo quy định ở Bảng 2

Bảng 2 - Phân cấp kho

Cấp kho

Dung tích toàn kho, m3

I

Lớn hơn 100 000

II

IIA

Lớn hơn 50 000 đến 100 000

IIB

Từ 30 000 đến 50 000

III

IIIA

Từ 10 000 đến nhỏ hơn 30 000

IIIB

Nhỏ hơn 10 000

Chú thích: Dung tích toàn kho là tổng dung tích danh định các bể chứa và các thùng chứa khác. Khi xác định dung tích kho không tính đến dung tích của các bể chứa sau:

- Các bể chứa trung gian

- Bể chứa nhiên liệu đốt lò cấp nhiệt

- Bể chứa nhiên liệu cho trạm phát điện Diesel của kho

 5.1.2 Khoảng cách phòng cháy từ hạng mục sản xuất và công trình có nguy hiểm cháy nổ, nguy hiểm cháy (Hạng sản xuất A, B và C trong Bảng 1) của kho DM&SPDM tới nhà, hạng mục công trình của cơ quan, xí nghiệp, công trình công cộng, khu dân cư và các hạng mục công trình khác nằm ngoài kho phải theo quy định của Bảng 3.

Bảng 3 - Khoảng cách từ các hạng mục có nguy hiểm cháy nổ, nguy hiểm cháy của kho DM&SPDM đến các công trình ngoài kho

Đối tượng cần xác định khoảng cách

Khoảng cách tối thiểu (m)

Kho cấp I

Kho cấp II và III

1. Nhà và công trình của các xí nghiệp lân cận

100

40

2. Rừng cây :

- Cây lá to bản

- Cây lá kim, cỏ tranh

20

20

100

50

3. Các kho chứa gỗ, than, bông vải sợi, cỏ khô, rơm, mỏ than lộ thiên

100

50

4. Đường sắt

- Nhà ga đường sắt

- Sân ga xếp dỡ hàng và đường nhánh

100

80

80

60

- Đường sắt chính

50

40

5. Mép đường ô tô gần nhất

- Đường cấp I, II và III

- Đường cấp IV và V

 

50

30

 

30

20

6. Khoảng cách từ bể chứa gần nhất đến nhà ở và công trình của khu dân cư lân cận

Không nhỏ hơn 2 lần đường kính bể nhưng không nhỏ hơn 60m

7. Cột bơm nhiên liệu tại cửa hàng xăng dầu,gas

30

30

8. Đuốc đốt của nhà máy lọc dầu hoặc công trình khác

100

100

9. Sân bay :

- Trong phạm vi phễu bay

- Ngoài phạm vi phễu bay

 

2000

1000

1000

1000

(500 kho cấp III)

10. Cột điện (ngoài kho)

Bằng 1,5 chiều cao cột điện

Chú thích :

1) Khoảng cách ghi trong bảng là đường thẳng tính theo hình chiếu bằng giữa mặt ngoài các cấu kiện, tường ngăn của các ngôi nhà và công trình. Đối với đường ô tô thì tính đến mép lề đường. Đối với công trình xuất nhập bằng đường sắt thì tính đến tim đường. Khi bố trí kho trong rừng cây thì phải đốn chặt cây.

2) Các hạng mục có hạng sản xuất C được phép giảm khoảng cách 15% trừ điểm 9, điểm 10.

3) Các hạng mục có hạng sản xuất D, E xác định theo yêu cầu xây dựng, bảo quản, vận hành.

4) Khi áp dụng điểm 9 của Bảng 3, chiều cao các hạng mục công trình trong kho DM&SPDM phải thoả mãn quy định của ngành hàng không về chiều cao tĩnh không đối với sân bay.

 5.1.3 Trường hợp khu bể chứa của kho DM&SPDM có cao trình cao hơn khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp và đường sắt công cộng mà khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn 150 m phải có đê ngăn cháy, làm rãnh thoát các loại sản phẩm chứa trong kho khi có sự cố để tránh DM&SPDM chảy tràn ra khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp và đường sắt công cộng.

5.1.4 Thiết kế kho DM&SPDM phải theo luật đê điều và các quy định liên quan.

Khi bố trí kho trong đê phải cách chân đê ít nhất: 100 m đối với kho cấp 1,50 m đối với kho cấp II và cấp III.

Trường hợp kho đặt ngoài đê hoặc đối với sông không có đê phải chọn vị trí kho không bị xói lở và các bể chứa DM&SPDM phải cách mép nước cao nhất từ 40 m trở lên cho kho cấp I,II và III.

5.1.5 Khoảng cách an toàn từ bể nổi chứa DM&SPDM đến nhà và công trình trong kho phải theo quy định của Bảng 4.

Bảng 4 - Khoảng cách tối thiểu từ bể chứa đặt nổi đến các hạng mục trong kho

Các hạng mục trong kho cần xác định khoảng cách

Khoảng cách từ bể chứa theo cấp kho, (m)

I

II, III

1. Bến cảng xuất nhập đường thuỷ

75

50

2. Công trình xuất nhập bằng đường sắt

30

20

3. Trạm bơm DM&SPDM

20

15

4. Nhà đóng dầu ôtô xitec, trạm bơm nước thải, nhà đóng dầu phuy; khu vực bảo quản phuy chứa DM&SPDM, bãi vỏ phuy; nhà kho chứa DM&SPDM đựng trong phuy

30

15

5. Nhà và công trình có dùng đến lửa trần :

- Bể chứa DM&SPDM loại 1

- Bể chứa DM&SPDM loại 2, loại 3

 

50

30

 

40

20

6. Trạm bơm nước chữa cháy, vị trí lấy nước của bể hoặc hồ ao dự trữ nước chữa cháy

40

40

7. Đến công trình làm sạch nước thải :

- Hồ lắng, ao bốc hơi

- Hồ gạn, bể tuyển nổi, bể lắng có dung tích lớn hơn 400 m3

- Hồ gạn, bể tuyển nổi, bể lắng có dung tích từ 100m3 đến 400m3

- Hố gạn, bể tuyển nổi, bể lắng có dung tích nhỏ hơn 100 m3

 

30

30

15

10

 

30

20

15

10

8. Nhà và công trình khác của kho, tường rào kho

25

20

9. Đường dây tải điện trần trên không

Bằng 1,5 chiều cao cột điện cao nhất chung cho các cấp kho

Chú thích:

1) Đối với bể ngầm: điểm 6 được giảm 25%; Điểm 1, 3, 4, 7 và điểm 8 được giảm 50%.

2) Bể ngầm đến trạm bơm đặt ngầm; từ phía tường đặt cho phép khoảng cách đến 1 m.

3) Trạm bơm dầu nhờn, trạm bơm dầu mazut bể chứa dầu nhờn, hoặc bể chứa dầu mazut cho phép bố trí với khoảng cách 3 m. Các máy bơm dầu nhờn có động cơ điện phòng nổ được phép đặt trực tiếp trên bể chứa dầu nhờn.

4) Khoảng cách từ bể chứa nổi đến nhà và công trình từ phía tường đặc của nhà và công trình (không có lỗ cửa) có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 2 giờ được giảm 10%.

5) Đối với kho cấp III, có bể chứa nổi dung tích mỗi bể nhỏ hơn 5 000 m3 thì khoảng cách từ bể chứa DM&SPDM tới nhà và công trình trong kho được trang bị chữa cháy tự động cho phép giảm 25% (trừ điểm 5 và điểm 6).

6) Trong trường hợp đặc biệt, có những lý do xác đáng và được sự thoả thuận của cơ quan quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy thì khoảng cách ở Bảng 4 được phép giảm không quá 15%.

5.1.6 Khoảng cách an toàn cháy từ ngôi nhà và công trình của kho DM&SPDM (trừ bể chứa) đến công trình xuất nhập đường sắt, xuất nhập ô tô xitec, xuất nhập đường thuỷ:

- Đối với DM&SPDM loại 1 không nhỏ hơn 15 m;

- Đối với DM&SPDM loại 2, loại 3 không nhỏ hơn 10 m.

5.1.7 Khoảng cách an toàn cháy từ nhà và công trình mà trong quá trình sản xuất có sử dụng lửa trần đến thiết bị xuất nhập ô tô xitec, thiết bị xuất nhập đường thuỷ, trạm bơm DM&SPDM, cụm van của trạm bơm, trạm bơm và công trình làm sạch nước thải nhiễm dầu, khu vực bảo quản DM&SPDM trong phuy, khu đóng rót phuy phải theo quy định sau:

- Đối với DM&SPDM loại 1 không nhỏ hơn 40 m;

- Đối với DM&SPDM loại 2, loại 3 không nhỏ hơn 30 m.

5.1.8 Khoảng cách từ ngôi nhà và công trình (trừ bể chứa và công trình sản xuất có sử dụng lửa trần) đến hố lắng, hố thu dầu kiểu hở không nhỏ hơn 20 m và kiểu kín không nhỏ hơn 10 m.

5.1.9. Khoảng cách giữa hai ngôi nhà hoặc hai công trình không quy định trong các điều khoản trên được xác định trong Bảng 5.

Bảng 5 - Khoảng cách giữa hai ngôi nhà hoặc hai công trình

Bậc chịu lửa của ngôi nhà hay công trình

Khoảng cách giữa các ngôi nhà và công trình, m

Bậc chịu lửa của nhà hay công trình bên cạnh

I và II

III

IV và V

I và II

- Không quy định đối với nhà và công trình có hạng sản xuất D và E.

- 9m đối với nhà và công trình có hạng sản xuất A, B, C

9

12

III

9

12

15

IV và V

12

15

18

Chú thích :

Đối với ngôi nhà và công trình có bậc chịu lửa I và II với hạng sản xuất A, B và C trong Bảng 5 thì khoảng cách giữa các ngôi nhà và công trình được giảm từ 9 m xuống 6 m nếu có một trong hai điều kiện sau:

a) Được bố trí hệ thống báo cháy tự động cố định;

b) Khối lượng các chất dễ cháy thường xuyên có trong nhà từ 10kg/m2 sàn trở xuống

5.1.10 Các ngôi nhà và công trình trong kho DM&SPDM nên bố trí theo từng khu chức năng theo Bảng 6.

Bảng 6- Phân khu chức năng các hạng mục trong kho DM&SPDM

Tên khu vực

Tên các ngôi nhà và công trình bố trí trong khu vực

1. Khu vực xuất nhập bằng đường sắt

Công trình xuất nhập đường sắt, trạm bơm, máy nén khí, bể hứng dầu, nhà kho phuy, phòng làm việc cho công nhân và các công trình khác liên quan đến việc xuất nhập bằng đường sắt.

2. Khu vực xuất nhập bằng đường thuỷ

Bến cảng xuất nhập, trạm bơm, nhà hoá nghiệm, phòng làm việc, và các công trình khác liên quan đến xuất nhập đường thuỷ.

3. Khu vực bể chứa DM&SPDM

Bể chứa DM&SPDM, bể tập trung hơi, thiết bị hâm nóng sản phẩm cho bể, trạm bơm, máy nén khí

4. Khu vực xuất nhập đường bộ, các hạng mục phục vụ sản xuất

Nhà đóng dầu ô tô xitec, nhà đóng phuy và các thùng chứa khác, kho phuy, bãi phuy, trạm bơm, thiết bị lọc, trạm cân

5. Các ngôi nhà và công trình phụ trợ khác

Xưởng cơ khí, xưởng sửa chữa và súc rửa phuy, trạm phát điện, trạm biến thế, trạm cấp nhiệt, kho nguyên liệu, nhà hoá nghiệm và các công trình phục vụ khác.

6. Khu vực văn phòng

Nhà văn phòng, ga ra, thường trực bảo vệ v.v…

 5.1.11 Phải có đường ô tô rộng tối thiểu 6 m nối liền kho DM&SPDM với đường ô tô công cộng.

Trường hợp chiều dài quãng đường nổi trên 1 000 m thì được phép xây dựng đường ô tô rộng 3,5 m nhưng cứ 250 m phải có vị trí tránh xe với chiều rộng 6 m; chiều dài tối thiểu đảm bảo cho một xe ôtô xitec dài nhất vào khu vực tránh. Đối với đường cụt phải có điểm quay đầu cho xe chữa cháy.

5.1.12 Kho DM&SPDM phải có tường rào hoặc hàng rào bằng vật liệu không cháy với chiều cao ít nhất là 2 m. Khoảng cách từ các hạng mục công trình trong kho đến tường, hàng rào được quy định như sau:

- Công trình xuất nhập đường sắt cả 2 phía (tính từ cạnh gần nhất tới hàng rào): không nhỏ hơn 15 m.

- Các ngôi nhà và công trình không liên quan đến bảo quản, xuất nhập DM&SPDM phải cách tường, hàng rào ít nhất 5 m (trừ văn phòng điều hành, nhà và các công trình phụ trợ).

5.1.13 Kho cấp I và cấp II phải có ít nhất hai cổng thuận tiện cho ôtô ra vào và nối với đường ôtô công cộng hoặc nối với đường vào kho. Kho DM&SPDM cấp III được phép bố trí một cổng.

5.1.14 Đường ô tô chữa cháy phải bố trí vòng quanh khu bể chứa và tới sát các công trình liên quan đến xuất nhập, bảo quản DM&SPDM. Bề mặt của đường phải rộng ít nhất 3,5 m; lớp phủ mặt đường phải làm bằng vật liệu khó cháy.

Trường hợp khu bể bố trí một hàng, khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy có thể bố trí đường ô tô một phía của khu bể, các phía còn lại phải có khoảng trống để đưa các phương tiện chữa cháy đến sát khu bể khi cần thiết. Trong trường hợp này tại điểm cuối của đường cụt phải bố trí diện tích quay xe chữa cháy.

5.2 Bể chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

5.2.1 Bể chứa DM&SPDM được chế tạo bằng vật liệu không cháy và phải phù hợp với tính chất của loại sản phẩm chứa trong bể.

5.2.1.1 Đáy bể chứa cần có lớp lót bằng vật liệu không cháy hoặc vật liệu khó cháy.

5.2.1.2 Bể chứa DM&SPDM có thể liên kết hàn, liên kết đinh tán, liên kết bu lông hoặc kết hợp các phương pháp kể trên.

5.2.1.3 Bể chứa DM&SPDM phải lắp đặt các thiết bị và phụ kiện cơ bản sau:

- Van thở (có hoặc không có thiết bị ngăn lửa), lỗ ánh sáng, lỗ thông áp (khi không lắp van thở), lỗ đo mức thủ công, lỗ lấy mẫu sản phẩm, cửa vào bể, ống xả nước đáy, ống đỡ thiết bị đo mức, tấm đo mức.

- Các chi tiết cầu thang, lan can lắp đặt cho bể chứa phải được bố trí thuận tiện, an toàn cho quá trình vận hành và lập mức chuẩn bể chứa.

Chú thích :

1) Đối với sản phẩm loại 3 chứa trong bể mái cố định, hoặc sản phẩm loại 1,2 chứa trong bể có phao bên trong có thể không lắp van thở.

2) Khi lắp các thiết bị đo tự động (đo mức, đo tỷ trọng, đo độ lẫn nước, đo nhiệt độ, báo tràn) cần bố trí thêm các lỗ thích hợp với các thiết bị ở trên.

3) Lắp đặt thiết bị đưa bọt chữa cháy vào bể xem điều 5.9 của tiêu chuẩn này.

4) Các lỗ ánh sáng, lỗ đo mức thủ công phải có nắp kín hơi.

Xem lại: Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế - Phần 1

Xem tiếp: Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế - Phần 3