Bảng D.6 - Độ cứng vững hướng kính và độ võng cho phép của ống cấp 64 Cấp áp suất...
22
Tháng 12 2018
Bảng D.1 - Độ cứng vững hướng kính và độ võng cho phép của ống cấp 20 Cấp áp suất...
22
Tháng 12 2018
8.4.15. Mặt bích thu PN 40 Xem Hình 27 và Bảng 33 Hình 27 - Mặt bích thu PN 40 ...
22
Tháng 12 2018
8.4.8. Mặt bích đặc PN 10 Xem Hình 20 và Bảng 30 Hình 20 - Mặt bích đặc PN 10 ...
22
Tháng 12 2018
8.4.4. Ống nối tê ba mặt bích, DN 40 đến DN 250 Xem Hình 18 và Bảng 26. Hình 18 -...
22
Tháng 12 2018
8.3.11. Ống nối tê hai đầu bao với ống nối nhánh có mặt bích, DN 800 đến DN 2600 Xem Hình 13...
22
Tháng 12 2018
8.3.6. Khuỷu nối 22°30' (1/16) hai đầu bao Xem Hình 10 và Bảng 18 Hình 10 -...
22
Tháng 12 2018
8.2. Ống có mặt bích Yêu cầu cơ bản đối với công trình đường ống có mặt bích là khả năng đỡ...
22
Tháng 12 2018
6.3.3. Thiết bị và phương pháp thử Máy thử kéo phải có các giá cặp hoặc đầu kẹp thích hợp để...
22
Tháng 12 2018
5.2. Mối nối mềm 5.2.1. Quy định chung Tất cả các mối nối mềm dùng cho các ống và chi...
22
Tháng 12 2018