Ống thép không gỉ - Kích thước, dung sai và khối lượng quy ước trên đơn vị chiều dài - Phần 3

18 tháng 12 2018

Bảng 4 - Khối quy tắc ước đối với ống thép không gỉ ferit và mactensit

 

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1) ISO 4200:1991, Plain end steel tubes, welded and seamless - General tables of dimensions and masses per unit length (Ống thép đầu thẳng, hàn và đúc - Bảng chung đối với kích thước và khối lượng trên đơn vị chiều dài).

Xem lại: Ống thép không gỉ - Kích thước, dung sai và khối lượng quy ước trên đơn vị chiều dài - Phần 2