Phụ tùng hàn vảy mao dẫn cho ống đồng - Kích thước lắp ghép và thử nghiệm - Phần 1

18 tháng 12 2018

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9832:2013

ISO 2016:1981

PHỤ TÙNG HÀN VẢY MAO DẪN CHO ỐNG ĐỒNG - KÍCH THƯỚC LẮP GHÉP VÀ THỬ NGHIỆM

Capillary solder fittings for copper tubes - Assembly dimensions and tests

 

Lời nói đầu

TCVN 9832:2013 hoàn toàn tương với ISO 2016:1981 với các thay đổi biên tập cho phép (xem lời giới thiệu).

TCVN 9832:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

TCVN 9832:2013 (ISO 2016:1981), Phụ tùng hàn vảy mao dẫn cho ống đồng - Kích thước lắp ghép và thử nghiệm được xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 2016:1981. Trong Điều 3 có viện dẫn ISO 1336:1980, ISO 1337:1980, ISO 1338:1977, ISO 426-1,2:1983 và Bảng 2 có viện dẫn ISO 274:1975, hiện các tiêu chuẩn ISO này đã bị hủy, không còn trong danh mục của ISO. TCVN 9832:2013 (ISO 2016:1981) có các thay đổi biên tập như sau:

- Điều 3.1.1, các tính chất của Cu-DHP được quy định tương đương ISO 1337:1980, các tính chất của Telua hoặc Lưu huỳnh được quy định trong Bảng A.1 tương đương ISO 1336:1980;

- Điều 3.1.2, các tính chất của CuPb5Sn5Zn5 được quy định trong Bảng A.2 tương đương ISO 1338:1977;

- Điều 3.1.3, các tính chất của CuZn40 được quy định trong Bảng A.3 tương đương ISO 1338:1977, Bảng A.4 tương đương ISO 426-1,2:1983;

- Chú thích 3) của Bảng 2, dung sai đường kính ngoài thu được quy định trong Bảng B.1 tương đương ISO 274:1975.

 

PHỤ TÙNG HÀN VẢY MAO DẪN CHO ỐNG ĐỒNG - KÍCH THƯỚC LẮP GHÉP VÀ THỬ NGHIỆM

Capillary solder fittings for copper tubes - Assembly dimensions and tests

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định kích thước lắp ghép, dung sai, vật liệu và thử nghiệm đối với phụ tùng đường ống hàn vảy mao dẫn cho ống đồng.

Mối hàn vảy mao dẫn bao gồm kích thước đầu nối và đầu chi tiết bị bao và dung sai được cho trong tiêu chuẩn này phù hợp với điều kiện làm việc thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1 - Điều kiện làm việc

Hàn vảy mềm/ hàn vảy

cứng

Ví dụ điển hình của hợp kim hàn vảy mềm/hàn vảy cứng1) 2)

Nhiệt độ làm việc 2) oC, lớn nhất

Áp suất làm việc tính bằng MPa cho đường kính lắp ghép 2)3)

6 đến 28 mm

35 đến 54 mm

76,1 đến 108 mm

Hàn vảy mềm

I Chì/thiếc 50/50 % hoặc 60/40 %

30

1,6

1,6

1,0

65

1,0

1,0

0,6

110

0,6

0,6

0,4

II Thiếc/bạc hoặc Thiếc/đồng 95/5% hoặc

97/3 %

30

4,0

2,5

1,6

65

2,5

1,6

1,6

110

1,6

1,0

1,0

Hàn vảy cứng

III Bạc Cadimi tự do 55 % bạc

30

4,0

2,5

1,6

IV Bạc với cadimi 30 hoặc 40% bạc

65

2,5

1,6

1,6

V Đồng/photpho 94/6 % hoặc với 2 % bạc

110

1,6

1,0

1,0

1) Lựa chọn phụ thuộc vào lĩnh vực áp dụng và yêu cầu độ bền liên kết

2) Sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi áp suất làm việc cao và nhiệt độ làm việc cao, hợp kim hàn vảy mềm/vảy cứng phải phù hợp với thuốc hàn theo khuyến nghị của nhà sản xuất vật liệu hàn hoặc phụ tùng.

3) Hệ số an toàn 2,5 sẽ đạt được với hàn 50/50% thiếc/chì khi hàn liên kết 60% của bề mặt lắp ghép quy định.

2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất kể cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 7701 (ISO 7) (tất cả các phần), Ren ống cho mối nối kín áp được chế tạo bằng ren.

TCVN 7855 (ISO 1085), Dụng cụ tháo lắp vít và đai ốc - Chìa vặn hai đầu - Cặp kích thước miệng.

TCVN 8887 (ISO 228) (tất cả các phần), Ren ống cho mối nối kín áp không được chế tạo bằng ren.

ISO 272, Fasteners - Hexagon products - Widths across flats (Chi tiết lắp xiết - Sản phẩm sáu cạnh - Dải ngang rộng)

ISO/R 1938, ISO system of limits and fits - Part 2 : Inspection of plain workpieces (Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép - Phần 2: Kiểm tra phôi gia công phẳng)

3. Vật liệu, thiết kế và sản xuất

3.1. Vật liệu

3.1.1. Phụ tùng đường ống bằng đồng

Phụ tùng đường ống phải được chế tạo từ ống hoặc thanh đồng ... có đặc tính và tính chất tương tự như Cu-DHP (thành phần hóa học Cu (+ Ag) nhỏ nhất 99,85%, P từ 0,013% đến 0,050%, khối lượng riêng 8,9 kg/dm3).

Hợp kim đồng tương đương chứa telua (Te) hoặc lưu huỳnh như Bảng A.1.

3.1.2. Phụ tùng đường ống bằng đồng thau đỏ (gunmetal)

Phụ tùng đường ống phải được chế tạo từ các vật đúc hoặc dập có đặc tính và tính chất tương tự như CuPb5Sn5Zn5 trong Bảng A.2.

3.1.3. Phụ tùng đường ống bằng đồng thau

Phụ tùng đường ống phải được chế tạo từ các vật đúc hoặc thanh có đặc tính và tính chất tương tự như CuZn40 như Bảng A.3, Bảng A.4.

3.1.4. Phụ tùng đường ống bằng vật liệu khác

Ngoài các yêu cầu trong 3.1.1 đến 3.1.3, bất kỳ vật liệu nào khác có kết quả tương tự như những quy định ở trên sẽ được chấp nhận.

3.2. Thiết kế

Minh họa sử dụng trong tiêu chuẩn này chỉ là sơ đồ được lựa chọn không gây tổn hại gì.

3.2.1. Kích thước lắp ghép và dung sai

3.2.1.1. Kích thước lắp ghép D

Đường kính và dung sai được quy định cho phép lắp ghép phụ tùng với ống có đường kính ngoài, D cho dưới đây:

6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 - 54 - 76,1 - 88,9 - 108

3.2.1.2. Dung sai của đường kính lắp ghép

Để đảm bảo sự phân bố của hợp kim hàn bằng tác động mao dẫn và cho phép việc điều chỉnh đầu bị bao của phụ tùng hoặc đầu tự do của ống trong đầu nối, với điều kiện dung sai cho trong Bảng 2 phải được duy trì.

Bảng 2 - Dung sai của đường kính lắp ghép

Kích thước tính bằng milimét

Đường kính lắp ghép D 1)

Dung sai của đường kính trung bình2) đối với đường kính lắp ghép D

Độ chênh lệch đường kính

Đường kính ngoài của đầu bị bao

Đường kính trong của đầu nối

Lớn nhất

Nhỏ nhất

6 tới 18

± 0,045 3)

+ 0,155

+ 0,065

0,20

0,02

22 và 28

± 0,055 3)

+ 0,185

+ 0,075

0,24

0,02

35 tới 54

± 0,07 3)

+ 0,230

+ 0,090

0,30

0,02

76,1 tới 108

± 0,07

+ 0,33

+ 0,10

0,40 4)

0,03

1) Đường kính ngoài của ống đồng.

2) Trung bình số học của hai đường kính tại góc phải trong mặt cắt ngang tại bất kỳ vị trí nào trên chiều dài của đầu nối hoặc của của đầu bị bao.

3) Bằng dung sai đường kính ngoài thu như quy định trong Bảng B.1

4) Quá trình kết nối trong các điều kiện này không được điều khiển hoàn toàn bằng hoạt động mao dẫn. Yêu cầu tay nghề hàn kỹ thuật cao.

Hình 1 - Đầu nối

Hình 2 - Đầu bị bao

Xem tiếp: Phụ tùng hàn vảy mao dẫn cho ống đồng - Kích thước lắp ghép và thử nghiệm - Phần 2