Thép chồn nguội và kéo vuốt nguội - Phần 9

20 tháng 12 2018

Bảng A.2 - Các điều kiện nhiệt luyện của thanh thử và các dạng nhiệt luyện thép

Mác thép

Nhiệt độ thấm cacbon1)2)3)

oC

Nhiệt độ tôi trực tiếp và tôi một1)

oC

Tôi hai lần

Môi trường tôi4)

Ram1) 5)

oC

Nhiệt độ tôi phần lõi1)3)

oC

Nhiệt độ tôi phần lớp thấm1)

oC

CE 10

CE 15 E4

CE 16 E4

CE 20 E4

880 đến 980

880 đến 980

880 đến 980

880 đến 980

830 đến 870

830 đến 870

830 đến 870

830 đến 870

880 đến 920

880 đến 920

880 đến 920

880 đến 920

780 đến 820

780 đến 820

780 đến 820

780 đến 820

 

150 đến 200

150 đến 200

150 đến 200

150 đến 200

20 Cr 4 E

880 đến 980

820 đến 860

860 đến 900

780 đến 820

 

150 đến 200

16 MnCr 5 E

880 đến 980

820 đến 860

860 đến 900

780 đến 820

 

150 đến 200

18 CrMo 4 E

880 đến 980

820 đến 860

860 đến 900

780 đến 820

 

150 đến 200

20 NiCrMo 2 E

880 đến 980

820 đến 860

860 đến 900

780 đến 820

 

150 đến 200

1) Các nhiệt độ được cho là nhiệt độ thấm cácbon, nhiệt độ tôi trực tiếp và tôi một lần, nhiệt độ nung tôi phần lõi, nhiệt độ nung tôi phần có lớp thấm cacbon và nhiệt độ ram chỉ mang tính chỉ dẫn. Nhiệt độ thực được chọn phải dựa vào các đặc trưng được yêu cầu để quyết định.

2) Nhiệt độ thấm cacbon sẽ tùy thuộc vào thành phần hóa học của thép, khối lượng của sản phẩm và chất thấm. Trên nguyên tắc, nếu tôi trực tiếp thì nhiệt độ tôi không được cao hơn 950 oC. Hơn nữa, các quy trình đặc biệt, ví dụ tôi chân không; tôi nhiệt độ cao, ví dụ 1020 oC đến 1050 oC ít gặp.

3) Nếu thép được tôi trực tiếp và có nguy cơ bị biến dạng thì phải chọn nhiệt độ tôi nằm giữa nhiệt độ tôi phần lõi và nhiệt độ tôi phần lớp thấm.

4) Chủng loại môi trường tôi phụ thuộc vào các yếu tố sau, ví dụ, hình dạng sản phẩm, điều kiện nguội, khối lượng chất đầy lò.

5) Thời gian ram, như sổ tay chỉ dẫn: ít nhất là 1h

Xem lại: Thép chồn nguội và kéo vuốt nguội - Phần 8

 Xem tiếp: Thép chồn nguội và kéo vuốt nguội - Phần 10