Thép không gỉ - Thành phần hóa học - Phần 14

21 tháng 12 2018

4833-309-08-I

X18CrNi23-13

A36R

X

X

4496-309-51-J

X4CrNiMoN25-14-1

A40F

4335-310-02-I

X1CrNi25-21

A46A (12)

X

X

X

4951-310-08-I

X6CrNi25-20

A45L

 

X

X

4845-310-08-E

X8CrNi25-21

A46L

X

 

X6CrNi25-21

4845-310-09-X

X23CrNi25-21

A460

4841-314-00-E

X15CrNiSi25-21

A46R

 

 

4466-310-50-E

X1CrNiMoN25-22-2

A49A (29)

X

X

X

X

4547-312-54-I

X1 CrNiMoCuN20-18-7

A45A (34)

X

X

X

4659-312-66-I

X1CrNiMoCuNW24-22-6

A52B (41)

X

X

4652-326-54-I

XICrNiMoCuN24-22-8

A54A (38)

X

4565-345-65-I

X2CrNiMnMoN25-18-6-5

A54B (42)

X

X

4971-314-79-I

X12CrNiCoMoWMnNNb21-20-20-3-3-2

A64R

 

4537-310-92-E

X1CrNiMoCuN25-25-5

A55A

X

 

4656-089-04-I

X1NiCrMoCu22-20-5-2

A47A

 

4539-089-04-I

X1NiCrMoCu25-20-5

A50A (35)

X2NiCrMoCu

25-20-5

X

X

X

X

4529-089-26-I

X1NiCrMoCuN25-20-7

A52A (37)

X

X

X

4478-083-67-U

X2NiCrMoN25-21-7

A53A

4958-088-77-E

X5NiCrAITi31-20

A51J

X

 

 

4563-080-28-I

X1NiCrMoCu31-27-4

A62A (36)

X

X

X

X

4876-088-00-I

X8NiCrAITi32-21

A53L

X

X

X

4959-088-77-E

X8NiCrAITi32-20

A52L

X

4959-088-10-u

X7NiCrAITi33-21

A54L

4959-088-11-U

X8NiCrAITi33-21

A54M

4864-083-77-X

X13NiCr35-16

A510

4657-080-20-U

X4NiCrCuMo35-20-4-3

A58F

 

4854-353-15-E

X6NiCrSiNCe35-25

A60J

X

4479-089-36-U

X1NiCrMoMnN34-27-6-5

A72A

b) Thép austenit-ferit (duplex)

4062-322-02-U

X2CrNiN22-2

D24A

 

 

4162-321-01-E

X2CrMnNiN21-5-1

D27F

 

 

4362-323-04-I

X2CrNiN23-4

D27B (51)

X

X

X

4424-315-00-I

X2CrNiMoSiMnN19-5-3-2-2

D29A

v

4462-318-03-I

X2CrNiMoN22-5-3

D30A (52)

X

X

X

4481-312-60-J

X2CrNiMoN25-7-3

D35A

X

4507-325-20-I

X2CrNiMoCuN25-6-3

D34A (53)

X

4507-325-50-X

X3CrNiMoCuN26-6-3-2

D35F

4410-327-50-E

X2CrNiMoN25-7-4

D36A (54)

X

X

X

4501-327-60-I

X2CrNiMoCuWN25-7-4

D36B (56)

X

X

4460-312-00-I

X3CrNiMoN27-5-2

D34F (55)

X

4480-329-00-U

X6CrNiMo26-4-2

D32F

4477-329-06-E

X2CrNiMoN29-7-2

D38A

4658-327-07-U

X2CrNiMoCoN28-8-5-1

D42A

4485-332-07-U

X2CrNiMoN31 -8-4

D43A

c) Thép ferit

4030-410-90-X

X2Cr12

F12A

4003-410-77-I

X2CrNi12

F12C (61)

X

X

4720-409-00- I

X2CrTi12

F12B (62)

X

X

4516-409-75- I

X6CrNiTi12

F13F (64)

X

4000-410-08- I

X6Cr13

F13G (65)

X

4002-405-00- I

X6CrAI13

F13H (66)

4724-405-77- I

X10CrAISi13

F13L

X

4012-429-00-X

X10Cr15

F15L

4595-429-71- I

X1CrNb15

F15A

4589-429-70-E

X5CrNiMoTi15-2

F17H

4016-430-00- I

X6Cr17

F17l (67)

X6Cr17E

X

X

X

X

X

4004-430-20- I

X7CrS17

F17L (68)

4520-430-70- I

X2CrTi17

F17A

 

X

4664-430-75-J

X2CrCuTi18

F18A

 

Xem lại: Thép không gỉ - Thành phần hóa học - Phần 13

Xem tiếp: Thép không gỉ - Thành phần hóa học - Phần 15