Thiết kế nhà máy chế biến hải sản - Tính sản xuất - Phần 1

27 tháng 06 2019

4.1 Biểu đồ bố trí sản xuất.

4.1.1 Biểu đồ thời vụ nhập nguyên liệu.

Do đặc điểm của vùng nguyên liệu cũng như đặc điểm về thời tiết nên nhà máy hoạt động, làm việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu.

Bảng 4.1 Bảng nhập nguyên liệu của nhà máy.

 

Tháng

Nguyên liệu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cá thu

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cà chua nghiền

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dầu thực vật

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Muối

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đường

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hành

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2 Bố trí làm việc và số ca trong tháng

Do đặc điểm nhập nguyên liệu nên bố trí lịch làm việc nhà máy như sau:

Bảng 4.2 Bảng bố trí lịch làm việc của nhà máy.

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số

ngày

27

nghỉ

26

26

26

26

26

26

26

27

25

27

Số ca

27

nghỉ

26

52

52

52

52

52

26

27

25

27

Tổng số ca làm việc trong 1 năm: 418 ca.

Số ngày làm việc = Số ngày trong tháng - Số chủ nhật tháng

Tháng 2: Nghỉ tết nguyên đán 15 ngày + 4 ngày chủ nhật, thời gian còn lại dùng đẻ vận hành sửa chữa máy móc thiết bị nhà xưởng.

 4.2 Tính cân bằng nguyên liệu.

4.2.1 Cá thu hấp ngâm dầu.

Bảng 4.3 Hao hụt nguyên liệu cá tính bằng % so với lúc đưa vào từng công đoạn.

Công

đoạn

Tan giá

Mổ, rửa

Cắt

khúc

Muối

Xếp hộp

Hấp

Xử lí

sau hấp

Cá thu

1

15

2

0.5

1

14

2

4.2.2 Chi phí nguyên liệu cá thu

Nhà máy đóng hộp số 8 tỉ lệ cá/ dầu tương ứng 7/3.

Lượng cá còn lại có trong 2 tấn sản phẩm là: 2000*70/100 = 1400 Lượng cá còn lại trong sản phẩm trong 1h là: 1400/8 = 175(kg/h). Chi phí nguyên liệu cá thu cho 1h làm việc

 

3

T= 255.61(kg).

Số lượng hộp tạo làm ra trong 1 ca. 2000/0.32= 6250 hôp/ca

Bảng 4.4 Năng suất nhà máy

Nguyên liệu

số hộp sản phẩm

Kg/h

Kg/ca

Kg/ngày

cao điểm

Kg/năm

hộp/h

hộp/ca

Hộp/ngày

cao điểm

hộp/năm

255.61

2044.88

4089.76

1709520

781

6250

12500

2612500

Bảng4.5 Lượng bán thành phẩm cá thu đi vào từng công đoạn trong 1h

Công đoạn

Hao phí

Lượng nguyên liệu đi vào

từng công đoạn.

%

kg

Nguyên liệu

 

 

255.61

Trước tan giá

Sau tan giá

 

1

 

2.5561

255.61

253.05

Trước khi mổ rửa.

Sau khi mổ, rửa

 

15

 

37.96

253.05

215.096

Trước cắt khúc

Sau cắt khúc

 

2

 

4.30

215.096

210.79

Trước muối.

Sau muối

 

0.5

 

1.054

210.79

209.74

Trước xếp hộp

Sau xếp hộp

 

1

 

2.0974

209.74

207.64

Trước hấp

Sau hấp

 

14

 

29.07

207.64

178.57

Trước xử lí sau hấp

Sau xử lí sau hấp

 

2

 

3.57

178.57

175

4.2.1.2 Chi phí nguyên liệu dầu

Lượng dầu có trong sản phẩm trong 1 ca: 30*2000/100 = 600kg Lượng dầu còn lại có trong sản phẩm trong 1h: 600/8 = 75 kg

Chi phí nguyên liệu dầu cho 1 năm sản xuất cao điểm 600* 418 = 250800(kg)

4.2.2 Cá thu rán sốt cà chua

Bảng 4.8: Hao hụt nguyên liệu cá tính bằng % so với lúc nguyên liệu đưa vào.

Công đoạn

Ng liệu

Tan giá

Mổ,

rửa

Cắt

khúc

Ướp

muối

Rán

Làm

nguội

Xếp hộp

 

1

15

2

0.5

14

4

1

Chi phí nguyên liệu cá thu.

Lượng cá có trong sản phẩm trong 1h là S =1500*60/100/8 =112.5(kg) Chi phí nguyên liệu cá trong 1h sản xuất là

 

4

Trong đó T: Chi phí nguyên liệu cá thu trong 1h.

S: Lượng cá thu có trong sản phẩm trong 1h.

x1, x2, xn: Hao phí nguyên liệu cá qua các công đọan.

 

5

T = 167.74 (kg/h).

Bảng 4.9 : Lượng bán thành phẩm cá qua các công đoạn trong 1h

Công đoạn

Hao phí

Lượng cá đi vào mỗi

công đoạn

%

kg

Nguyên liệu

 

 

167.74

Vào tan giá

Sau tan giá

 

1

 

1.68

167.74

166.06

Vào mổ, rửa

Sau mổ, rửa

 

15

 

24.91

166.06

141.15

Vào cắt khúc

Sau cắt khúc

 

2

 

2.82

141.15

138.33

Vào ướp muối

Sau ướp muối

 

0.5

 

0.69

138.33

137.64

Vào rán

Sau rán

 

14

 

19.27

137.64

118.37

Làm nguội

Sau làm nguội

 

4

 

4.73

118.37

113.64

Vào xếp hộp

Sau xếp hộp

 

1

 

1.14

113.64

112.5

Bảng 4.10 Năng suất dây chuyền cá thu rán sốt cà chua của nhà máy.

Nguyên liệu

Số hộp sản phẩm

Kg/h

Kg/ca

Kg/ngày

cao điểm

Kg/năm

Hộp/h

Hộp/ca

Hộp/ngày

cao điểm

Hộp/năm

167.74

1341.92

2683.84

560922

586

4687

121862

1959166

Xem tiếp: Thiết kế nhà máy chế biến hải sản - Tính sản xuất - Phần 2

Xem lại: Thiết kế nhà máy chế biến hải sản - Quy trình công nghệ sản xuất

Sưu tầm và biên soạn bởi: Valve Men Team