Mục lục 1 Công nghệ thu hoạch rau quả 1.1 Nguyên liệu rau quả 1.2 Các biến đổ...
06
Tháng 07 2019
Mục lục 1. Các phương pháp hạn chế biến đổi hóa học, hóa sinh của nguyên liệu sau thu hoạ...
06
Tháng 07 2019
Mục lục 1.1. Mở đầu 1.2. Tổn thất sau thu hoạch 1.3. Các dạng hư hỏng của nông ...
06
Tháng 07 2019
11.1 Xây dựng hệ thống kiểm tra Trong các nhà máy thực phẩm việc kiểm tra sản xuất và chất l...
28
Tháng 06 2019
  10.2.1.6 Tính khấu hao tài sản cố định. a. Vốn đầu tư xây dựng nhà máy Bảng 10.12...
28
Tháng 06 2019
10.2.1.5 Tính lương và các khoản trích theo lương tháng4 Bảng 10. 9.Tổng thu nhập của công...
28
Tháng 06 2019
Tính kinh tế là một trong những căn cứ quan trọng làm cơ sở cho việc đánh giá phương án thiết kế n...
28
Tháng 06 2019
Dòng điện trong nhà máy sử dụng là dòng điện xoay chiều ba pha, điện được mua từ công ty điện lực ...
28
Tháng 06 2019
Để tính toán phần xây dựng nhà máy cần chú ý tới một số vấn đề sau: Hướng gió chủ đạo: Đôn...
28
Tháng 06 2019
Nước dùng cho sản xuất phải đảm bảo an toàn vệ sinh đẻ không là nguồn lây nhiễm vào thực phẩm( Phả...
28
Tháng 06 2019