Van công nghiệp - Bộ dẫn động quay nhiều mức cho van - Phần 3

30 tháng 11 2018

7. Kích thước của bộ phận dẫn động và bộ phận bị dẫn động

Các kích thước của bộ phận dẫn động và bộ phận bị dẫn động phải theo các kích thước được cho trong các Bảng 3 và 4.

7.1. Kích thước cho các cụm truyền c mô men quay và lực đy: Nhóm A

Các kích thước cho các cụm ở nhóm A phải được chỉ ra trong các Hình 4 và 5 và được cho trong Bảng 3.

Hình 4 - Bộ phận dẫn động, nhóm A

Kích thước d5 cho phép có khe hở cho cần nâng và cần không quay và cho bất kỳ cơ cấu nào để hạn chế hành trình hướng xuống của cần van quay.

a) Ví dụ cho cần nâng

Kích thước d5 cho phép có khe hở của cụm khóa cần và dẫn lực đẩy của cần không nâng và cần quay.

b) Ví dụ cho cần không nâng

Hình 5 - Bộ phận b dẫn động, nhóm A

Bảng 3 - Kích thước cho bộ phận dẫn động nhóm A

Kích thước tính bằng milimet

Kiểu bích

F07

F10

F12

F14

F16

F25

F30

F35

F40

d6 1)

20

28

32

36

44

60

80

100

120

dx 1)

26

40

48

55

75

85

100

150

175

l1 min.

25

40

48

55

70

90

110

150

180

h3 max

60

80

95

110

135

150

175

250

325

1) Bộ phận dẫn động có thể chấp nhận đường kính đến và bao gồm giá trị d6 như chỉ ra ở Hình 4. Nếu không có yêu cầu, bộ phận dẫn động có thể chấp nhận đường kính lớn hơn lên đến giá trị dx.

 7.2. Kích thước cho các cụm ch truyền mô men quay: Nhóm B

Các kích thước cho các cụm ở nhóm B được chỉ ra ở các Hình 6 và 7 và được cho trong Bảng 4.

Loại B1

d = d7 H9

Loại B2

d = d7, max

Loại B3

d = d10 H9

Loại B4

d = dy, max

Hình 6 - Bộ phận dẫn động, nhóm B

CHÚ THÍCH: Để đảm bảo không xảy ra sự va chạm giữa bộ phận dẫn động và bộ phận bị dẫn, phải giới hạn chiều dài của bộ phận bị dẫn /3 trên mặt phân cách sao cho có khe hở thích hợp giữa hai bộ phận.

Hình 7 - Bộ phận bị dẫn động, nhóm B

Bảng 4 - Kích thước cho bộ phận dn động, nhóm B

Kích thước tính bằng milimet

Kiểu bích

F07

F10

F12

F14

F16

F25

F30

F35

F40

d5 min.

22

30

35

40

50

65

85

110

130

d7 H9

28

42

50

60

80

100

120

160

180

d101) H9

16

20

25

30

40

50

60

80

100

dy max.

25

35

40

45

60

75

90

120

160

h4 max.

3

3

3

4

5

5

5

5

8

l2 min.

35

45

55

65

80

110

130

180

200

1) Bộ phận dẫn động có thể chấp nhận đường kính đến và bao gồm cả giá trị d10 như chỉ ra ở Hình 6. Nếu không có yêu cầu, bộ phận dẫn dộng có thể chấp nhận đường kính lớn hơn lên đến giá trị dy.

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO 5211:2011, Industrial valves - Part-turn valve actuator attachment (Van công nghiệp - Gắn bộ dẫn động quay từng mức cho van).

 Xem lại: Van công nghiệp - Bộ dẫn động quay nhiều mức cho van - Phần 2