Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 2

29 tháng 11 2018

Bảng 1 - Các kích thước mặt đến mặt và tâm đến mặt - Dãy cơ bản

 

 

Kích cdanh nghĩa (DN)

Dãy cơ bản

1

2

3

4

5

6

7

8*

9*

10

11*

12

Nguồn gốc của các dãy cơ bản

DIN
3202/F1

DIN
3203/F1

ANSI B16
B16.10

ANSl
B16.10

ANSI
B16.10

 

BS 5156

DIN
3202/F32

DIN
3202/F33

ANSI
B16.10
BS 1868

ANSI
B16.10

ANSI
B16.10
BS 5353

Dãy DN

 

15 - 200
250 - 500

 

 

 

 

 

 

 

15 - 150
200 - 600

 

10 - 40
50 - 600

 

 

Kích cdanh nghĩa (DN)

Dãy cơ bản

13

14

15

16

17

16

19

20

21

22

23

24*

25

Nguồn gốc của các dãy cơ bản

BS 5155

DIN
3202/F4

DIN
3202/F5

API 609
BS 5155

API 600

BS 5154

ANSI
B16.10

API 609
BS 5155

ANSI
B16.10

 

 

ANSI
B16.10

MSS
SP67

Dãy DN

 

 

 

40- 65
80 - 900

 

 

 

40 - 600
700-1200

 

 

 

 

 

Xem lại: Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 1

Xem tiếp: Van kim loại dùng cho hệ thống ống lắp bích - Kích thước đến mặt và tâm đến mặt - Phần 3