December 2019 01:57 pm

Kính quan sát bồn tank inox vi sinh DN50