November 2019 04:46 pm

Nắp tank inox vi sinh kính quan sát tràn mép cửa