September 2019 04:05 pm

Nắp thăm bồn tank inox hình chữ nhật