December 2018 04:02 pm

Robot sẽ thay con người trong nền công nghiệp thực phẩm?